To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Kan een persoonlijk assistent ’s nachts en op zondag tewerkgesteld worden?

De arbeidsovereenkomst

Dienstbode

De regels inzake nachtarbeid zijn niet van toepassing op de dienstboden. Hij kan in principe dus 's nachts tewerkgesteld worden.

Voor de regels inzake zondagarbeid die op een dienstbode van toepassing zijn, klik hier.

Ander huispersoneel

Het ander huispersoneel valt zowel onder de bepalingen betreffende de nachtarbeid als betreffende de zondagarbeid. Hij mag in principe dus niet op zondag noch 's nachts tewerkgesteld worden.

Indien de PA evenwel “geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verleent”, mag hij wel 's nachts tewerkgesteld worden[1].

Valt de PA niet onder bovenvermelde uitzondering, dan laat de Arbeidswet ook nachtarbeid toe voor werken waarvoor een permanentie noodzakelijk wordt geacht[2]. Of deze uitzondering ingeroepen kan worden voor de taken van een PA is volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een feitenkwestie. Hierover kan dus best op voorhand het advies van het Toezicht op de sociale wetten ingewonnen worden, om vervelende verrassingen te vermijden.

Voor zondagarbeid bestaan er momenteel evenwel geen uitzonderingen.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de Arbeidswet. Het verbod op nachtarbeid en zondagarbeid is dan ook niet van toepassing. De budgethouder en de PA kunnen dus overeenkomen dat er tijdens de nacht gewerkt wordt of dat er prestaties op zondag geleverd worden. Zij kunnen eventueel ook voorzien dat hiervoor een extra vergoeding betaald wordt.[1] Artikel 36, 9° van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[2] Artikel 37 §2 van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021