To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat zijn de voordelen in geval van herstructurering?

Aflevering van de verminderingskaart herstructureringen

Collectief ontslag aangekondigd voor 1 januari 2016

In dit geval wordt de kaart afgeleverd door de RVA.

Collectief ontslag aangekondigd vanaf 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2017 levert de RVA geen herstructureringskaart meer af aan werknemers uit het Vlaams Gewest, tenzij in geval van een intergewestelijke tewerkstelling.

Sinds respectievelijk 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 leveren de FOREM (Wallonië, Franstalig gedeelte) en ACTIRIS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geen verminderingskaarten meer af die het recht openen voor een nieuwe werkgever.

Tenslotte levert de RVA geen verminderingskaart herstructurering meer af sinds 1 januari 2019 in de Duitstalige Gemeenschap.

De kaart die het recht opent op de vermindering voor de werknemer wordt echter wel nog steeds door de RVA afgeleverd.

In het kader van een herstructurering van een onderneming kunnen 3 voordelen worden toegekend:

 • de werkgever in herstructurering kan, onder bepaalde voorwaarden, de terugbetaling van de outplacementkosten voor de ontslagen werknemer die in een tewerkstellingscel ingeschreven is, verkrijgen;
 • de ontslagen werknemer die ander werk gevonden heeft, kan gedurende maximum drie kwartalen een vermindering op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen genieten;
 • de werkgever die een werknemer in dienst genomen heeft die in het kader van een herstructurering ontslagen werd, geniet een forfaitaire vermindering van zijn patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid. Dit voordeel bestaat enkel nog in de Duitstalige Gemeenschap in het kader van overgangsmaatregelen.

Enkel het tweede punt van dit voordeel (vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer) is federaal gebleven.

U vindt een overzicht van de toegekende voordelen in de onderstaande tabel (herstructureringen bij collectief ontslag aangekondigd als van 7 april 2009).

Herstructurering bij collectief ontslag aangekondigd vanaf 7 april 2009

Profiel van de werkgever

Onderneming in herstructurering:

 • collectief ontslag en naleving van de informatie- en consultatieprocedure van de werknemers en de kennisgeving naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • oprichting van een tewerkstellingscel
 • outplacementaanbod aan alle ontslagen werknemers en ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Voordelen voor de onderneming in herstructurering

(regionale bevoegdheid)

Terugbetaling van de effectief gemaakte outplacementkosten[1].

Raadpleeg de regionale sites van de instellingen die bevoegd zijn (Forem, VDAB, Actiris) voor meer informatie.

Voordelen voor de werknemer

(federale bevoegdheid)

Forfaitaire vermindering van € 133,33 per maand (voltijds) van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen tijdens de tewerkstellingsperiodes gelegen tijdens de periode die loopt:

 • vanaf de eerste tewerkstelling aangevat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen;
 • tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de begindatum van die eerste tewerkstelling (maximum 3 kwartalen).

Opgelet! Deze vermindering wordt enkel toegekend indien de werknemer een refertemaandloon heeft van maximum:

 • 4.595,03 wanneer de werknemer op het ogenblik van de aanwerving minstens 30 jaar is (enkel voor aanwervingen vanaf 1 januari 2018[2]);
 • 3.133,34 wanneer de werknemer op het ogenblik van de aanwerving minder dan 30 jaar is.

Voordelen voor de nieuwe werkgever (regionale bevoegdheid)

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid: deze korting werd in alle regio's afgeschaft.

De vermindering kan nog genoten worden in de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de overgangsmaatregelen, enkel voor werknemers aangeworven vóór 1 januari 2019.  In dat geval gelden specifieke loonplafonds. U kan deze terugvinden op de website van de RSZ.

Procedure

Verminderingskaart herstructureringen:

 • automatisch uitgereikt door de RVA / FOREM / ACTIRIS (lees de preciseringen over de aflevering van de kaart aan het einde van deze vraag) aan de werknemer die voldoet aan de voorwaarden om als werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering beschouwd te worden
 • geldig vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag tot 12 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend op de datum van de inschrijving bij de tewerkstellingscel.

 


[1] Artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006.

[2] Voor de werknemers van 30 jaar en ouder die al in dienst waren voor 1 januari 2018, blijft het plafond van het 4de kwartaal van 2017 van toepassing, te weten 4.647,49 euro.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021