To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat is het gelegenheidsformulier?

Om in aanmerking te komen voor de voordelen inzake sociale zekerheid moeten de gelegenheidsarbeiders in het bezit zijn van een specifiek gelegenheidsformulier[1].

Principe

De gelegenheidswerknemers moeten in het bezit zijn van een gelegenheidsformulier, waarvan het model in overeenstemming moet zijn met het model dat door het ministerieel besluit werd vastgesteld.  Het dient om het aantal tewerkstellingsdagen van de werknemer in de verschillende sectoren vast te stellen en zo te controleren dat het maximaal aantal dagen van beperkte onderwerping niet werd overschreden[2].

Voor de gelegenheidswerknemers die worden tewerkgesteld in de sector van de witloofteelt moet ook een gelegenheidsformulier worden bijgehouden met betrekking tot het extra aantal dagen (zie de vraag ‘Wat is een gelegenheidsarbeider in de witloofsector?’).

Dit formulier wordt uitgereikt door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de eerste werkgever of gebruiker bij wie de werknemer als gelegenheidsarbeider in dienst wordt genomen, en dit vóór het begin van de tewerkstelling. Als de werknemer arbeidsprestaties verricht bij meerdere werkgevers of gebruikers die onder een verschillend paritair comité ressorteren, dan moet hij beschikken over een gelegenheidsformulier per betrokken paritair comité.

Het gelegenheidsformulier wordt vervolgens aan de betrokken werknemer bezorgd. Hij moet het in zijn bezit hebben gedurende het maximaal aantal dagen van beperkte onderwerping aan de sociale zekerheid. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het formulier. De werkgever moet het ten minste één keer per week ondertekenen. Zonder wekelijkse handtekening worden de vermeldingen die door de werknemer op het formulier zijn aangebracht, tot bewijs van het tegendeel geacht met de werkelijkheid overeen te komen.

Het fonds mag per gelegenheidswerknemer slechts één enkel gelegenheidsformulier bezorgen per kalenderjaar. Hiertoe wordt het gelegenheidsformulier genummerd en vermeldt het de juiste benaming en adres van het eerste fonds dat de aanvraag tot afgifte van dit formulier ontvangt en eveneens het jaar waarop dit formulier betrekking heeft. Het formulier wordt vervolgens geregistreerd met vermelding van de naam en het adres van de werkgever die het gelegenheidsformulier aanvraagt en van de gegevens van de betrokken werknemer. Er wordt geen duplicaat uitgereikt.

Adressen van de Fondsen voor Bestaanszekerheid

Het gelegenheidsformulier kan worden aangevraagd bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor respectievelijk de Landbouw of het Tuinbouwbedrijf. Deze zijn gevestigd op hetzelfde adres.  De contactgegevens zijn de volgende:

Opgelet! Er kunnen geen formulieren afgehaald worden in de kantoren van het Waarborgfonds. Ze kunnen enkel besteld worden via de daartoe voorziene procedure:

Vermeldingen op het formulier

De volgende vermeldingen moeten op het formulier worden opgenomen:

  • de naam en de voornamen van de gelegenheidswerknemer, evenals het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer;
  • het ondernemingsnummer van de werkgever of van de gebruiker;
  • de hoedanigheid van uitzendkracht, indien van toepassing;
  • de datum van de betreffende tewerkstellingsdag;
  • de handtekening van de werkgever of van de gebruiker.

De werkgever of de gebruiker moeten die vermeldingen optekenen. De eerste 3 vermeldingen moeten uiterlijk op de dag zelf op het gelegenheidsformulier worden vermeld. De datum moet op het ogenblik zelf worden vermeld en de handtekening moet na de inschrijving van de datum van de tewerkstellingsdag worden aangebracht en minstens éénmaal per week. 

Sancties

Als de gelegenheidsarbeiders niet in het bezit zijn van een passend gelegenheidsformulier of wanneer de regels niet worden nageleefd, worden de bijdragen berekend op de werkelijke lonen en niet op het forfaitair dagloon, en dit gedurende de rest van het kalenderjaar.

 


[1] Ministerieel besluit van 14 oktober 2005, Belgisch Staatsblad van 10 november 2005.

[2] Dankzij een nieuwe onlinedienst van de RSZ kunnen de werkgevers van de tuinbouwsector nagaan hoeveel dagen ze reeds opgebruikt hebben voor hun potentiële werknemer en hoeveel van die 65 dagen die werknemer nog mag presteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019