To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Eindejaarspremie

Welke rechten hebben de werknemers bij onvolledige prestaties tijdens het jaar of bij verbreking van de arbeidsovereenkomst?

Deelbaarheid van de eindejaarspremie

De vraag die zich stelt, is of de eindejaarspremie deelbaar is en pro rata berekend wordt al naargelang de prestaties.

Het probleem van de deelbaarheid van de eindejaarspremie wordt meestal in de CAO of individuele overeenkomst geregeld. Bepaalde CAO’s voorzien bijvoorbeeld dat de toekenning van de premie aan een anciënniteitsvoorwaarde verbonden is of dat de werknemer op het ogenblik van de betaling in dienst moet zijn.

Indien een CAO of de arbeidsovereenkomst niet het tegenovergestelde bepalen, wordt algemeen aanvaard dat de eindejaarspremie deelbaar is[1] en dat ze verworven wordt op basis van de reeds geleverde prestaties: de werknemer die in de loop van het jaar ontslag neemt, ontslagen of aangeworven wordt, heeft bijgevolg recht op een premie berekend in verhouding tot zijn prestaties.

We raden dan ook sterk aan dat werkgevers die een eindejaarspremie betalen op grond van een gebruik in de onderneming de toekenningsvoorwaarden ervan vastleggen in een officieel document zoals bijvoorbeeld het arbeidsreglement.

Gelijkstelling met effectieve prestaties

Voor de werknemers die gedurende het hele jaar in dienst zijn, stelt zich de vraag naar de gelijkstelling van bepaalde afwezigheidsdagen. In de meeste gevallen legt de cao of de individuele overeenkomst de afwezigheden die gelijkgesteld worden met effectieve prestaties vast.

De 10 dagen verlof om dwingende redenen worden echter automatisch met effectieve prestaties gelijkgesteld. De cao die het verlof om dwingende reden heeft ingevoerd stelt immers dat dit verlof wordt beschouwd als een gewettigde afwezigheid voor de toeken­ning van voordelen die pro rata temporis voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van het paritair comité of de onderne­ming[2]. Dit verlof mag met andere woorden geen aanleiding geven tot een vermindering van de voordelen die pro rata temporis voorzien zijn door een overeenkomst. Wat het geval is voor de eindejaarspremie aangezien een arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 1985 bevestigd heeft dat de eindejaarspremie deelbaar is.[1] Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 9 september 1985 duidelijk in die zin uitgesproken.

[2] Artikel 8 van CAO nr. 45 van 19 december 1989.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022