To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Hoe verloopt de procedure?

Formaliteiten te vervullen door de werknemer

Aanvraag Activa Brussels-attest binnen de 30 dagen

De werknemer vraagt uiterlijk de 30ste dag na zijn indiensttreding het Activa Brussels-attest aan. Met dit attest bevestigt Actiris dat de werkzoekende aan de voorwaarden voor de toekenning van de Activa Brussels voldoet. De datum van ontvangst van de aanvraag bij Actiris wordt beschouwd als de indieningsdatum.

Wanneer de aanvraag van het Activa Brussels-attest laattijdig ingediend wordt, wordt de periode waarin de voordelen toegekend kunnen worden, verminderd met de periode die aanvangt op de dag van de indiensttreding en die afloopt op de laatste dag van de maand waarin de datum valt van de laattijdige aanvraag van het attest.

Het Activa Brussels-attest heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en is geldig voor elke indienstneming die binnen haar geldigheidsduur valt.

Overgangskaart

Een overgangskaart wordt afgeleverd door Actiris aan de werkzoekenden die nog over een geldige 'oude' (federale) kaart beschikken (voor de resterende geldigheidsperiode) en:

  • die niet uiterlijk op 30 september werden aangeworven en dus niet van de overgangsmaatregelen kunnen genieten;
  • indien ze in het bezit zijn van een geldige werkkaart (huidig Activaplan) of van een geldige herstructureringskaart (werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering);
  • en ze beantwoorden aan de nieuwe voorwaarden om recht te hebben op een Activa Brussels met ingang van 1 oktober 2017.
Aanvraag van de werkuitkering binnen de 4 maanden

De werknemer dient bij de aanvang van zijn tewerkstelling een uitkeringsaanvraag in via zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas), samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de Activa-bijlage. Hieruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Het aanvraagdossier moet toekomen op het werkloosheidsbureau binnen een termijn van 4 maanden volgend op de maand van indiensttreding. De werknemer heeft er elk belang bij om zijn dossier op tijd in te dienen. In geval van laattijdige ontvangst van het volledig dossier, mag de werkgever voor de periode die voorafgaat aan de maand van de laattijdige ontvangst, de werkuitkering immers niet in mindering brengen van het door hem te betalen nettoloon[1]. Deze periode is dan ook definitief verloren.

Het aanvraagformulier en de Activa-bijlage zijn beschikbaar op de website van Actiris.

De werknemer wordt via zijn uitbetalingsinstelling geïnformeerd dat zijn dossier in orde is. Indien de werknemer geen werkuitkering aanvraagt, wordt deze niet toegekend.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever

Zoals voorheen wordt de werkgever via de RVA op de hoogte gebracht dat zijn werknemer het recht opent op een werkuitkering.

Om ervoor te zorgen dat de werkuitkering aan de werkzoekende wordt uitbetaald, vult de werkgever maandelijks een elektronische aangifte van het sociaal risico in, met als opschrift e-ASR-Werkloosheid: scenario 8 (of WECH 8).

Indien u bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, wordt deze aangifte automatisch voor u gedaan. U dient uw Client Advisor uiteraard wel te informeren dat uw werknemer recht heeft op een activering Activa Brussels.

 


[1] De werkgever mag ook niet, zoals in het verleden, via een bijlage aan de arbeidsovereenkomst aantonen dat de werkuitkering daadwerkelijk is afgetrokken geweest vanaf de eerste betaling van het loon. Actiris stelt immers dat de werkgever de werkuitkering niet mag aftrekken vooraleer hij de toestemming heeft gekregen van de RVA.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021