To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Coronavirus en telewerk: wat zijn uw verplichtingen?

De sociale partners hebben op 26 januari 2021 een nieuwe cao over het telewerk afgesloten. Die cao is van toepassing op het telewerk dat de overheid verplicht heeft opgelegd of heeft aanbevolen in de strijd tegen het coronavirus.

De cao creëert een juridisch kader voor deze nieuwe vorm van telewerk. Hij voert ook specifieke regels in over het welzijn op het werk bij dat telewerk.

Let op, als er in uw onderneming al akkoorden bestaan over het telewerk, is deze cao niet van toepassing. De cao wil enkel regels vastleggen voor ondernemingen waar er nog geen zijn.

Bovendien verandert de cao niets aan de regels over het “gewone” structurele of occasionele telewerk. De cao trad in werking op 26 januari 2021 en werd afgesloten voor een bepaalde duur. Deze cao was oorspronkelijk van toepassing tot 31 december 2021. Haar geldigheidsduur werd echter door de cao nr.149/2 verlengd tot en met 31 maart 2022.

Uitrusting, ondersteuning en verbindingskosten

U moet in uw onderneming duidelijke regels invoeren over:

  • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de apparatuur en de technische ondersteuning die nodig is bij telewerk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de terbeschikkingstelling van een laptop;
  • de vergoeding die de werkgever betaalt om de nodige software programma’s te installeren. En er moet ook een regeling zijn voor de gebruiks-, onderhouds- en afschrijvingskosten. Dit is enkel verplicht indien de werknemer zijn eigen materiaal gebruikt;
  • de bijkomende verbindingskosten.

Die akkoorden moeten rekening houden met het geheel van de kosten of vergoedingen die u tijdens deze crisis al betaalt. U kan eveneens rekening houden met vergoedingen die u betaalt en die niet onmiddellijk aan het telewerk gelinkt zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als u al een algemene kostenvergoeding heeft ingevoerd in uw onderneming.

Concreet betekent dit dat u kan beslissen om die kosten niet voor uw rekening te nemen, maar u moet daar wel duidelijke regels over voorzien.

U vindt hier meer info over de sociale en fiscale behandeling van de terugbetaling van kosten.

Organisatie van het werk

Arbeidsduur en uurroosters

De telewerker regelt zelf zijn werk binnen het kader van de arbeidsduur in de onderneming. Indien het nodig is, kunnen er specifieke regels over het uurrooster worden ingevoerd. Als daar geen specifieke akkoorden worden over afgesloten, dan volgt de telewerker in principe het uurrooster dat hij zou moeten respecteren als hij op de bedrijfslocatie zelf werkt.

Werklast

De werklast en de normen voor de prestaties van de telewerker zijn dezelfde als diegene die van toepassing zijn als hij op de bedrijfslocatie aan de slag is.

Controle door de werkgever?

U heeft als werkgever de mogelijkheid om, gepast en proportioneel, de resultaten en/of de uitvoering van het werk van de telewerker te controleren. U moet de telewerker informeren over de manier waarop u die controle uitvoert.

Let op, in de cao verduidelijken de sociale partners dat u geen constante controle op de werknemers mag uitvoeren. U heeft de mogelijkheid om, gepast en proportioneel, na te gaan of het overeengekomen werk tijdens het telewerk correct werd uitgevoerd.

Bij de controle moet u dan ook rekening houden met de privacy van de telewerkers en de regelgeving hierover (onder andere de GDPR en cao nr. 81).

Bescherming van bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens die de telewerker gebruikt tijdens zijn werk moeten ook beschermd worden. U moet de telewerkers informeren over de bedrijfsregels die betrekking hebben op de bescherming van die gegevens. U moet hen in het bijzonder informeren over de beperkingen en sancties bij het gebruik van IT-apparatuur en tools. 

Individuele akkoorden

Voor elke telewerker moeten de volgende elementen besproken worden. Bovendien moet er over die elementen, in de mate van het mogelijke, akkoorden gesloten worden:

  • indien nodig moet u een akkoord sluiten over de uurroosters. Sluit u geen akkoord, dan volgt de telewerker in principe het uurrooster dat hij zou moeten respecteren als hij op de bedrijfslocatie zou werken
  • de regels over de controle over de te bereiken resultaten en/of de evaluatiecriteria
  • de bereikbaarheid en de onbereikbaarheid van de telewerker. Hiervoor moet u regels opstellen over de tijdstippen waarop de telewerker bereikbaar moet zijn en waarop hij niet bereikbaar is tijdens de voorziene arbeidsduur. Zo moet er een evenwicht gevonden kunnen worden tussen het telewerk en het privéleven. De middelen waarmee de telewerker bereikt kan worden, kunnen gepreciseerd worden (bv. E-mail, telefoon,…). Het akkoord kan ook rekening houden met de bijzonderheden van het werken in een privé-omgeving. Zo kan er bijvoorbeeld afgesproken worden om de telewerker enkel op welbepaalde tijdstippen te contacteren 

Zelfde rechten als de werknemers die in de bedrijfslokalen werken

Op het vlak van de arbeidsomstandigheden heeft de telewerker dezelfde rechten en plichten als diegene die van toepassing zijn als hij in de bedrijfslokalen werkt. Als er specifieke, aanvullende of afwijkende regels van toepassing zijn op het telewerk, moet u uw werknemer daarover inlichten

De telewerker heeft bovendien dezelfde collectieve rechten als wanneer hij in uw bedrijfslokalen wordt tewerkgesteld. Zo heeft de telewerker het recht om met de werknemersvertegenwoordigers te communiceren. Net zoals die vertegenwoordigers met de telewerkers moeten kunnen communiceren.

De werknemersvertegenwoordigers moeten daarvoor gebruik kunnen maken van de nodige faciliteiten om effectief met de telewerkers te kunnen communiceren. Zij moeten kunnen beschikken over de nodige IT-tools en uitrusting om aan hun verplichtingen te voldoen. 

Welzijn en telewerk

De cao n° 149 handelt ook over het welzijn van de telewerkers. Dit aspect komt hier aan bod. 

Maandelijkse telewerkaangifte bij de RSZ

Sinds 20 november 2021 moet elke werknemer die kan telewerken, dat minstens vier dagen per week doen. Om dat te kunnen controleren, moet u elke maand een telewerkaangifte indienen bij de RSZ. U vindt hierover meer informatie onder de volgende vraag.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021