To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen

Stopzetting van de activiteit

De zelfstandige die zijn activiteit stopzet, is niet meer bijdrageplichtig vanaf het kwartaal volgend op dit van de stopzetting. Hij kan evenwel zijn rechten op pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering behouden door een andere activiteit aan te vatten (als loontrekkende bv.) of door het aanvragen van de voortgezette verzekering als zelfstandige, voor zover hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De zelfstandige die zijn activiteit stopzet tengevolge van ziekte of invaliditeit, met een percentage arbeidsongeschiktheid van minstens 66% en van wie de beroepsactiviteit niet verder gezet wordt door een derde persoon onder zijn persoonlijke naam, kan de gelijkstelling wegens ziekte aanvragen. Om die te genieten, moet het Sociaal Verzekeringsfonds in het bezit gesteld worden van een verklaring op eer betreffende de stopzetting van de activiteit.

De zelfstandige kan eventueel een dagvergoeding genieten via de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (aan te vragen bij het Ziekenfonds).

In elk geval neemt het RSVZ een beslissing over de aanvraag tot gelijkstelling.