To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Wat zijn de verplichtingen van de telewerker?

Naast de verplichtingen die de telewerker heeft als werknemer, moet hij:

    • zijn werk organiseren in het kader van de werkduur die van toepassing is in de onderneming;
    • zorgvuldig omgaan met de hem ter beschikking gestelde apparatuur. Hij mag geen materiaal verzamelen of verspreiden via het internet dat buiten de beschrijving van de werkzaamheden valt;
    • de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van een defect aan de door hem gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk niet kan verrichten. In dat geval is de werkgever verplicht het overeengekomen loon te betalen aan de telewerker;
    • het veiligheidsbeleid toepassen;
    • zich houden aan de wetgeving en de regels met betrekking tot het beschermen van gegevens.

De bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te controleren of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze worden toegepast. Als het telewerk in een bewoond lokaal wordt verricht, moet een dergelijk bezoek van tevoren worden aangekondigd en moet de telewerker daarmee instemmen. De telewerker kan een inspectiebezoek van diezelfde diensten aanvragen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022