To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Specifieke Franse grensarbeider: de "seizoengrensarbeider"

Definitie

Het bijzondere statuut van “seizoengrensarbeider” werd ingevoerd door het avenant[1] en slaat op een werknemer-Franse inwoner:

  • die zijn enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek heeft en;
  • die in de Belgische grensstreek een werkzaamheid in loondienst uitoefent waarvan de tijdsduur beperkt is, hetzij wegens het seizoensgebonden karakter van het werk, hetzij omdat hij voor een bepaalde periode van het jaar in dienst is genomen als versterking of uitzendkracht;
  • die de werkzaamheid niet meer dan 90 effectieve werkdagen per kalenderjaar in de Belgische grensstreek voor één of meer werkgevers mag uitvoeren[2];
  • die de Belgische grensstreek niet meer dan 15% van het aantal gepresteerde dagen in het beschouwde jaar verlaat[3].
Tijdelijke activiteit

Terwijl het Verdrag van de gewone grensarbeider eist dat zijn werkzaamheid in loondienst het hele jaar door wordt uitgeoefend, mag de seizoensgrensarbeider daarentegen maar een deel van het jaar in die hoedanigheid werken. De ‘niet-doorlopende’ aard van het werk moet blijken uit het seizoensgebonden karakter van het werk of uit het feit dat de aanwerving van de werknemer nodig was als versterking van het personeel (als tijdelijk personeelslid of uitzendkracht).

Een gewone vervangingsovereenkomst is bijgevolg niet voldoende om te kunnen spreken van een seizoensgrensarbeider. De gedeeltelijke uitvoering van een arbeidsovereenkomst ten gevolge van een onvrijwillige gebeurtenis (ziekte, ongeval, enz.) kan evenmin aanleiding geven tot dat statuut.

Volgens de fiscus gaat het voornamelijk om de Franse werknemers die actief zijn in de sector van de landbouw, tuinbouw of banketbakkerij.

De telling van de dagen waarop de grensstreek wordt verlaten gebeurt op dezelfde wijze als voor de gewone grensarbeiders tijdens de 2de en 3de overgangsperiode.

Versoepelde voorwaarden in vergelijking met het gewone grensarbeidersstatuut

Gevolgen van een beoordeling op jaarbasis

De seizoensgrensarbeidersregeling wordt op jaarbasis beoordeeld. Dat betekent dat, in tegenstelling tot de gewone Franse grensarbeiders, de toepassing van de seizoensgrensarbeidersregeling geen specifieke bijkomende basisvoorwaarden vereist. Het heeft weinig belang dat:

  • het enig duurzaam tehuis op 31 december 2008 al dan niet in België gelegen is;
  • de grensarbeider voordien al dan niet al de seizoensgrensarbeidersregeling heeft genoten.Bovendien is deze regeling van toepassing vanaf de inwerkingtreding van het avenant (17 december 2009) tot het einde van de laatste overgangsperiode (31 december 2033).
Een activiteit in loondienst in Frankrijk is toegestaan

Naast hun seizoensactiviteit in België kunnen seizoensgrensarbeiders de rest van de tijd een winstgevende activiteit uitoefenen in Frankrijk of in een derde land, zonder dat ze het voordeel van hun grensarbeiderstatuut verliezen.

Deze andere betrekking mag echter niet in dienst van dezelfde werkgever worden uitgeoefend als degene voor wie de seizoensactiviteit in België wordt uitgeoefend. In dat geval wordt de vereiste dat het om een tijdelijke tewerkstelling of een tewerkstelling als versterking van het personeel gaat immers niet langer nageleefd. 

Onder voorbehoud van de duur van de seizoensgebonden arbeidsprestaties moeten deze werknemers aan de regels die van toepassing zijn op de "gewone" grensarbeiders voldoen.

Seizoensgrensarbeiders: een specifiek formulier 276 Front/Grens

 

Dit is een nieuwe regel sinds begin 2012. Voortaan moeten seizoensgrensarbeiders die aanspraak maken op dit statuut  op eigen initiatief een formulier 276 Front/Grens seizoensarbeiders in tweevoud invullen en laten invullen.


 

[1] Artikel 2 §6 van het avenant.

[2] Het is niet vereist dat de activiteitsperiodes elkaar opvolgen.

[3] Onder gepresteerde dag moet men verstaan de dagen waarop de werkzaamheid daadwerkelijk werd uitgevoerd, met uitsluiting van de dagen waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt  (feestdagen, ziekte, ongeval, vakantie,...).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020