To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Kan de kunstenaar kiezen voor een zelfstandigenstatuut?

Principe

De kunstenaar die onder het zelfstandigenstatuut wil vallen, dient aan te tonen dat hij zijn artistieke prestaties of werken niet levert in soortgelijke socio-economische omstandigheden als die waarin een werknemer zich ten opzichte van zijn werkgever bevindt.

De kunstenaar die het statuut van zelfstandige wenst te genieten, kan een zelfstandigheidsverklaring[1] aanvragen bij de Commissie Kunstenaars, via het platform artist@work. Deze aanvraag is facultatief, maar wordt zeer sterk aangeraden, gezien de kunstenaar tijdens de geldigheidsduur van deze verklaring onbetwistbaar als zelfstandige beschouwd zal worden:

 • De kunstenaar kan deze verklaring aan zijn opdrachtgever voorleggen als bewijs dat hij geen sociale verplichtingen heeft;
 • De prestaties van de kunstenaar zullen niet geherkwalificeerd kunnen worden.

Procedure

De kunstenaar kan zich aanmelden op het platform artist@work om de zelfstandigheidsverklaring te bekomen.

De Commissie registreert de aanvraag en onderzoekt ze uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het inlichtingenformulier online verstuurd werd.

De zelfstandigheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en begint te lopen de eerste dag die volgt op de datum van de positieve beslissing. Uiterlijk tijdens het tweede kwartaal vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de zelfstandigheidsverklaring kan de kunstenaar een verlenging van de geldigheidsduur van die verklaring voor een periode van 2 jaar bij de Commissie aanvragen. Uiterlijk een maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de aanvankelijke verklaring betekent de Commissie met een aangetekende brief haar beslissing over de al dan niet verlenging van de geldigheidsduur.

De kunstenaar kan eveneens verzoeken de zelfstandigheidsverklaring op te heffen indien wijzigingen in zijn socio-economische toestand dit rechtvaardigen.

Wanneer de zelfstandige kunstenaar artistieke prestaties verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, dient hij de Commissie daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

Criteria die in aanmerking genomen worden

In haar analyse baseert de Commissie zich niet alleen op het ingevulde inlichtingenformulier, maar ook op andere documenten die haar kunnen helpen zich een idee te vormen over het werkelijke statuut van de kunstenaar. Verder houdt de Commissie ook rekening met een reeks socio-economische indicatoren, bijvoorbeeld:

 • heeft de kunstenaar een financieel plan of een bedrijfsplan waaruit blijkt dat de zelfstandige artistieke activiteit hem toelaat een leefbaar inkomen te verwerven?
 • kan de kunstenaar via zijn boekhouding, zijn facturen en debiteurenlijst aantonen dat zijn zelfstandige artistieke activiteit hem toelaat een leefbaar inkomen te verwerven?
 • werkt de kunstenaar met verschillende opdrachtgevers?
 • heeft de kunstenaar inkomsten uit andere beroepsbezigheden?
 • heeft de kunstenaar personeel in dienst?
 • maakt de kunstenaar in eigen naam reclame voor zijn werken of producten?
 • wordt het inkomen van de kunstenaar in belangrijke mate bepaald door specifieke artistieke kwaliteiten?
 • beschikt de kunstenaar over een relevante opleiding of werkervaring?
 • is de kunstenaar reeds ingeschreven bij een sociale verzekeringsinstelling voor zelfstandigen?
 • is de kunstenaar in orde met de bijdragebetaling? Heeft hij eventueel vrijstelling van betaling bekomen? Leeft hij stipt de betalingsfaciliteiten voor zijn eventuele bijdrageschuld na?

Welke socialezekerheidsbijdragen moet de zelfstandige kunstenaar betalen?

De zelfstandige kunstenaar moet om de drie maanden zelf bijdragen storten aan een sociale verzekeringskas. Deze bijdragen worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen dat de zelfstandige aangegeven heeft voor het derde kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de bijdrage betaald wordt. Boven een bepaalde loonschijf zijn geen bijdragen meer verschuldigd.

Welke sociale bescherming geniet de zelfstandige kunstenaar?

De zelfstandige kunstenaar geniet dezelfde bescherming als andere zelfstandigen.

 


[1] Koninklijk besluit van 16 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 21 januari 2004.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021