To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Inhoud > Aanpassing van de sociale bijdragen> Verminderde bijdragen

Impact van de nieuwe bijdrageberekening op een aanvraag tot verminderde bijdragen als gehuwde vrouw, weduwe, student...

Ook na de hervorming van de sociale bijdragen zal een zelfstandige in hoofdberoep onder bepaalde voorwaarden nog steeds onder de minimumbijdragen in hoofdberoep kunnen gaan op basis van ART.37 van het KB van 19/12/1967.

Er zijn evenwel een aantal specifieke wijzigingen waar u in de toekomst rekening zal moeten mee houden wanneer een gehuwde zelfstandige of een student een vrijstelling of vermindering van de bijdragen aanvraagt.

Specifieke wijzigingen bij een aanvraag ART.37

Voorlopige toekenning

De toepassing van artikel 37 blijft op zich onveranderd. Een zelfstandige moet nog steeds aan dezelfde voorwaarden (beperkte inkomsten, afgeleide rechten, …) voldoen om hiervan te kunnen genieten. Een belangrijke impact van de hervorming van de bijdragen vertaalt zich in het feit dat de vrijstelling of de vermindering van de bijdragen steeds voor het bijdragejaar zelf wordt toegepast op voorlopige basis en dit slechts definitief wordt wanneer de definitieve inkomsten voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 37.

Pro-ratisering van de inkomsten

Wanneer de definitieve inkomsten van het bijdragejaar betrekking hebben op een onvolledig jaar van zelfstandige activiteit dan moeten deze inkomsten worden omgezet in een jaarinkomen om te kunnen beoordelen of de zelfstandige terecht de toepassing van artikel 37 inriep.

Verhogingen bij een ten onrechte aangevraagde vrijstelling of vermindering

Een zelfstandige die een vrijstelling of een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvraagt, zal een verhoging oplopen wanneer zou blijken, op basis van de definitieve inkomsten van dat bijdragejaar, dat hij te weinig heeft betaald.

De berekening van de verhogingen zal anders verlopen al naargelang het feit of op het ogenblik van de regularisatie zou blijken dat de zelfstandige überhaupt recht had op de toepassing van art.37 of niet.

1. BEHOUD VAN RECHT OP ART.37 NA DE REGULARISATIE

Verhogingen (artikel 11 bis) bij een verkeerde inschatting van de inkomsten en een ten onrechte aangevraagde vermindering
(VERMINDERING van de voorlopige bijdragen bij dalende inkomsten.)

Een zelfstandige die een vrijstelling of een verminderde bijdrage aanvraagt en verkrijgt, zal een verhoging wegens een ten onrechte aangevraagde vermindering oplopen wanneer zou blijken dat hij in het bijdragejaar te weinig heeft betaald. Dit type verhogingen wordt toegepast vanaf 01/01 volgend op het bijdragejaar in het geval dat de definitieve inkomsten van het bijdragejaar onder de drempels van ART.37 blijven.

Een voorbeeld

• Zelfstandige start met een zelfstandige activiteit op 01/01/2015.

• Verkrijgt toepassing artikel 37 en betaalt geen sociale bijdragen voor 2015.

• Op 15/05/2017 wordt een inkomen van 3.000 EURO voor 2015 meegedeeld.

Het definitieve inkomen van 3.000 EURO laat nog steeds de verminderde bijdrage toe, waardoor ART.37 van toepassing blijft. De zelfstandige zal evenwel bovenop de regularisatiebijdragen verhogingen verschuldigd zijn op de minimumbijdragen (bijberoep), aangerekend vanaf 01/01/2016 tot op het ogenblik van de regularisatie.

 

2. VERLIES VAN RECHT OP ART.37 NA DE REGULARISATIE

Verhogingen (artikel 44 en 44 bis ARS) wegens een ten onrechte aangevraagde toepassing ART.37 (Regularisatie van de voorlopige bijdragen)

Wanneer bij de regularisatie blijkt dat de zelfstandige in het bijdragejaar teveel verdiende om nog recht te hebben op de toepassing van artikel 37 en minstens de minimumbijdragen in hoofdberoep verschuldigd was, dan zullen met terugwerkende kracht de klassieke verhogingen van 3% en 7% moeten worden toegepast vanaf het kwartaal van opeisbaarheid.

Een voorbeeld

• Zelfstandige start met een zelfstandige activiteit op 01/01/2015.

• Verkrijgt toepassing artikel 37 en betaalt geen sociale bijdragen voor 2015.

• Op 15/05/2017 wordt een inkomen van 30.000 euro voor 2015 meegedeeld.

Het definitieve inkomen van 30.000 EURO laat de verminderde bijdrage niet toe, waardoor ART.37 niet van toepassing blijft. De zelfstandige zal bovenop de regularisatiebijdragen verhogingen verschuldigd zijn op de minimumbijdragen (hoofdberoep), aangerekend vanaf het kwartaal van opeisbaarheid (31/03/2015, 30/06/2015, enzovoort…) tot op het ogenblik van de regularisatie.

 

Ter verduidelijking van deze algemene principes, hierbij enkele cases die verduidelijken welk type verhogingen moet worden toegepast:

Case 1:

  • zelfstandige in begin van activiteit met art 37
  • heeft op basis van objectieve elementen vrijstelling van bijdragen verkregen
  • FOD-FIN inkomen = 20.000 euro
  • Gevolg:
   • Zelfstandige moet een bijdrage betalen van 1.000 euro
   • Verhogingen art. 44 en 44bis op 12.870 euro want recht op artikel 37 vervalt
   • Geen verhogingen op het verschil tussen 12.870 euro en 20.000 euro

Case 2:

  • zelfstandige in begin van activiteit met art 37
  • heeft op basis van objectieve elementen vrijstelling van bijdragen verkregen
  • FOD-FIN inkomen = 4.000 euro
  • Gevolg:
   • zelfstandige moet een bijdrage betalen van ongeveer 200 euro
   • Verhogingen art. 11bis op 1.470 euro
   • Geen verhogingen op het verschil tussen 1.400 euro en 4.000 euro

Case 3:

  • zelfstandige buiten begin van activiteit met art 37
  • inkomen N - 3 = 30.000 euro
  • heeft op basis van objectieve elementen vrijstelling van bijdragen verkregen
  • FOD-FIN inkomen = 30.000 euro
  • Gevolg:

§ De zelfstandige zal verhogingen art. 44 en 44 bis op minimumbasis hoofdberoep (12.870 euro) moeten betalen en verhogingen art. 11 bis op het verschil tussen 12.870 euro en 30.000 euro.

Case 4:

  • zelfstandige buiten begin van activiteit met art 37
  • inkomen N - 3 = 30.000 euro
  • heeft op basis van objectieve elementen vrijstelling van bijdragen verkregen
  • FOD-FIN inkomen = 4.000 euro
  • Gevolg:
   • zelfstandige moet een bijdrage van ongeveer 200 euro betalen
   • Verhogingen art11bis op 4.000 euro.

Case 5:

  • zelfstandige buiten begin van activiteit met art 37
  • N - 3 = 0 euro
  • heeft op basis van zijn inkomen van N - 3 vrijstelling verkregen
  • FOD - FIN inkomen = 20.000 euro
  • Gevolg:
   • zelfstandige moet een bijdrage van ongeveer 1.000 euro betalen
   • Verhogingen art.44 en 44 bis op 12.870 euro want recht op art 37 vervalt
   • Geen verhogingen verschuldigd op verschil tussen 12.870 euro en 20.000 euro

Case 6 :

  • zelfstandige buiten begin van activiteit met art 37
  • N - 3 = 0 euro
  • heeft op basis van zijn inkomen van N - 3 vrijstelling verkregen
  • FOD-FIN inkomen = 4.000 euro
  • Gevolg:
   • zelfstandige moet een bijdrage van ongeveer 200 euro betalen
   • geen verhogingen , "0 euro" was immers het opeisbare bedrag
Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen