To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Welke overeenkomst moet er opgesteld worden?

Principe

Voor elke telewerker afzonderlijk moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden uiterlijk op het moment dat hij zijn prestaties aanvat. Indien de arbeidsovereenkomst al loopt, moet er voor het telewerk een schriftelijke bijlage bij de overeenkomst opgemaakt worden.

De schriftelijke overeenkomst of de bijlage bij de arbeidsovereenkomst moet niet in extenso alle arbeidsvoorwaarden en andere informatie vermelden die gelden voor telewerk. Er kan worden verwezen naar de cao nr. 85 of naar een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot telewerk, gesloten op het niveau van de sector of de onderneming, of naar een arbeidsreglement wanneer er ter zake al vermeldingen werden opgenomen.

Verplichte vermeldingen

De overeenkomst (meestal een arbeidsovereenkomst als bediende in de zin van de wet van 3 juli 1978) of de bijlage moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de frequentie van het telewerk en eventueel de dagen waarop telewerk wordt verricht en eventueel de dagen en/of uren van aanwezigheid in de onderneming;
  • de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen;
  • de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;
  • de verdere regels volgens welke de werkgever de kosten vergoedt of betaalt;
  • de voorwaarden en verdere regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever, en in het geval van een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever, de termijn voor kennisgeving, en/of de duur van het telewerk en de wijze van verlenging;
  • de plaatsen die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.

Daarnaast kan de overeenkomst ook nog de periode vermelden die overeengekomen is als periode waarbinnen telewerk verricht mag worden. 

Deze facultatieve vermelding werd, samen met de laatste verplichte vermelding in cao nr. 85bis opgenomen om de telewerker een betere bescherming tegen arbeidsongevallen te bieden.  Voor meer uitleg hierover verwijzen we naar de vraagIs de telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?

Opmerking: de overeenkomst voor huisarbeid bevat ook specifieke vermeldingen, maar deze verschillen van de vermeldingen die door de cao nr. 85 worden opgelegd voor de overeenkomst inzake telewerk.

Securex heeft een model van overeenkomst uitgewerkt voor structureel telewerk, beschikbaar in onze e-Shop onder het pakket Structureel telewerk. Dit pakket omvat tevens een « policy » inzake structureel telewerk. Wenst u enkel en alleen een model van overeenkomst of bijlage te bestellen, neem dan contact op met uw Legal advisor.

Wat is de sanctie indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat?

Indien er geen schriftelijke overeenkomst is, heeft de telewerker het recht om zijn werk (opnieuw) in de lokalen van de werkgever te verrichten.

Opmerking: indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat of de overeenkomst bevat niet de verplichte vermeldingen, geeft dit de telewerker niet de mogelijkheid om op elk willekeurig ogenblik de overeenkomst te beëindigen, zoals dat wel het geval is voor de huisarbeider.

De afwezigheid van overeenkomst impliceert niet dat er sprake is van huisarbeid

Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 5 oktober 2020 dat het ontbreken van een schriftelijke telewerkovereenkomst (of een onvolledige overeenkomst) niet uitsluit dat er sprake is van telewerk.  Hiermee verbreekt het Hof een arrest van het arbeidshof van Antwerpen dat een werkneemster het recht op vergoeding voor huisarbeid had toegekend.

In de zaak die aan het Hof van Cassatie werd voorgelegd eiste een werkneemster een vergoeding van 10% van haar loon voor de kosten die aan huisarbeid zijn verbonden. Omdat er geen telewerkovereenkomst was gesloten tussen de partijen vorderde ze de toepassing van de rechten die gekoppeld zijn aan huisarbeid.

Huisarbeid wordt geregeld door de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Huisarbeiders zijn ‘werknemers die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan’. De wet bepaalt daarnaast dat bij huisarbeid een vergoeding van 10% van het loon ten laste valt van de werkgever.

Volgens het arbeidshof zijn de regels over huisarbeid van toepassing omdat er geen schriftelijke telewerkovereenkomst is. Het Hof van Cassatie volgde deze redenering niet. Het Hof verduidelijkt dat de specifieke sanctie die de cao over telewerk oplegt als er geen schriftelijke telewerkovereenkomst werd gesloten de terugkeer van de werknemer naar de lokalen van de onderneming mogelijk maakt. Het gebrek aan een schriftelijke telewerkovereenkomst heeft dus niet tot gevolg dat de werkneemster niet langer als een telewerkster wordt beschouwd. Wie telewerk zegt, sluit de toepassing van de reglementering over huisarbeid uit.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022