To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Wanneer heeft de kunstenaar een werknemersstatuut?

Arbeidsovereenkomst

De kunstenaar heeft in de eerste plaats een werknemersstatuut wanneer hij met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is.

Kunstenaarsvisum

Daarnaast wordt een kunstenaar eveneens vermoed werknemer te zijn indien hij, buiten een arbeidsovereenkomst om, tegen betaling van een loon prestaties levert of werken produceert van artistieke aard, in opdracht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon[1].  De opdrachtgever wordt dan als werkgever beschouwd.

Om aan te tonen dat hij onder dit vermoeden valt, moet hij over een kunstenaarsvisum beschikken.

Opmerking: We willen er de nadruk op leggen dat de werkgevers uit de kunst- en cultuursector bij voorrang een arbeidsovereenkomst moeten sluiten met de werknemers. Enkel indien het sluiten van een arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, omdat een of meerdere essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontbreken, mag men beroep doen op dit vermoeden van werknemerschap.

Artistieke prestaties of werken

De artistieke aard van deze prestaties of werken moet worden aangetoond via een kunstenaarsvisum.

Dit visum wordt door de Commissie Kunstenaars afgeleverd indien de aanvrager “prestaties levert of werken produceert van artistieke aard”.  Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken verstaat men “de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie”.

De Commissie Kunstenaars beoordeelt op basis van deze definitie en op basis van een methodologie bepaald in haar huishoudelijk reglement of de betrokkene "prestaties levert of werken produceert van artistieke aard".

Modaliteiten

Oordeelt de Commissie dat er artistieke prestaties of werken geleverd worden, dan levert  de commissie gratis een kunstenaarsvisum af dat de volgende gegevens bevat:

  • het identificatienummer van de sociale zekerheid, of het bisnummer, of gelijk welk gegeven als bewijs van de identiteit van de kunstenaar;
  • de begindatum van geldigheid, de einddatum van geldigheid en het unieke identificatienummer van het visum;
  • het logo, het telefoonnummer van het secretariaat en de handtekening van de Voorzitter van de Commissie Kunstenaars.


De aanvragen voor kunstenaarsvisa kunnen vanaf nu ook elektronisch ingediend worden via het platform artist@work. 

De kunstenaar moet het visum op zijn werkplaats ter beschikking houden van de inspectiediensten.  Het geldt voor een periode van 5 jaar en kan telkens hernieuwd worden[2].

De kunstenaar is tijdens de hele geldigheidsduur verantwoordelijk voor het bewaren van het visum.
In geval van verlies moet hij het secretariaat onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat hij een duplicaat kan verkrijgen[3].

Vermoeden van werknemerschap

Indien de kunstenaar over dit visum beschikt, wordt hij vermoed werknemer te zijn. 

Tijdens de aanvraagprocedure van het kunstenaarsvisum wordt de kunstenaar ook al vermoed werknemer te zijn, indien hij bij zijn aanvraag op erewoord verklaart dat hij ‘prestaties levert of werken produceert van artistieke aard’. Dit vermoeden geldt voor een duur van drie maanden en kan eenmaal hernieuwd worden, na ontvangst van een ontvangstbewijs van de Commissie Kunstenaars waarbij de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. In geval van weigering van het visum voor het verstrijken van deze termijn, vervalt het vermoeden vanaf de datum van de weigering.

Uitsluitingen

Wanneer de artistieke prestaties niet worden geleverd in gelijkaardige socio-economische omstandigheden als die waarin een werknemer zich ten opzichte van zijn werkgever bevindt, kan de Commissie Kunstenaars de betrokkene die daarom verzoekt een verklaring van zelfstandige activiteiten afleveren[4]. De verklaring van zelfstandige activiteiten kan vanaf nu ook aangevraagd worden via het nieuwe platform artist@work.

Het vermoeden zal daarenboven ook niet spelen indien de persoon de prestatie van artistieke aard levert ter gelegenheid van gebeurtenissen van zijn of haar familie.

 


[1] Artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969.

[2] Het visum wordt evenwel ingetrokken in geval van misbruik of indien de voorwaarden ervan niet worden nageleefd.

[3] Voor dit duplicaat kan een bijdrage van maximum 20 euro aan de kunstenaar gevraagd worden.

[4] In dit geval geeft de erkenning van de artistieke activiteit waarvoor de verklaring van zelfstandige activiteiten werd toegekend, geen aanleiding tot de aflevering van een kunstenaarsvisum.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021