To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Wat gebeurt er als de werknemer met SWT (brugpensioen) vertrekt?

Er is geen uitzonderingsregime voorzien voor wie uit dienst gaat via het brugpensioen. De algemene regels, zoals hierboven uiteengezet, gelden onverkort. Gaat het brugpensioen in vooraleer de werknemer 60 jaar geworden is, dan zal hij zich dus nog niet kunnen laten uitbetalen (dit scenario zal in de toekomst echter almaar minder voorkomen omdat de mogelijkheden om met SWT te gaan voor de leeftijd van 60 jaar afgebouwd worden).

Er dient wel rekening te worden gehouden met het volgende wanneer een SWT’er tot zijn 65ste wacht om het kapitaal van een groepsverzekering op te nemen (en dus in principe onderworpen zou zijn aan het gunstig tarief van 10%):

Om dit gunstig tarief van 10% te kunnen genieten, dient de werknemer in principe ononderbroken en effectief actief te blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (zie voetnoot 13).

De fiscus aanvaardt echter dat bepaalde periodes van inactiviteit of verminderde activiteit gelijk staan aan effectieve periodes om van dit verminderd tarief te kunnen genieten[1]. Dit geldt onder meer voor de periodes dat iemand werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag ontvangt (SWT), mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • de betrokkene moet ontslagen zijn na 1 januari 2015[2];
  • de betrokkene moet “aangepast beschikbaar” blijven voor de arbeidsmarkt volgens de werkloosheidsreglementering[3]

Aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Deze aangepaste begeleiding gebeurt door middel van een individueel actieplan dat wordt opgesteld door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Als de SWT’er wacht tot de leeftijd van 65 jaar om het kapitaal van een groepsverzekering op te nemen, maar niet tot dan ter beschikking moet blijven voor de arbeidsmarkt, dan zal het tarief 16,5% bedragen.

 


[1] Voorafgaande beslissing (fiscale ruling) van 20 oktober 2015, nr. 2015.422

[2] Volgende personen moeten zich niet ter beschikking houden van de arbeidsmarkt, waardoor ze nooit het tarief van 10% kunnen genieten: SWT’ers die ontslagen zijn vóór 1 januari 2015, SWT’ers die vóór 1 januari voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag gevraagd hebben en personen die ontslagen zijn door een onderneming die vóór 9 oktober 2014 erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (en mits de ontslagen werknemer) aan het einde van de opzeggingstermijn 58 jaar was of een beroepsverleden van 38 jaar had.

[3] Bericht aan de werkgevers inzake de fiscale fiche 281.11 (inkomstenjaar 2015, pag. 46). Volgende personen moeten zich niet ter beschikking houden van de arbeidsmarkt, waardoor ze nooit het tarief van 10% kunnen genieten: SWT’ers die ontslagen zijn vóór 1 januari 2015, SWT’ers die vóór 1 januari voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag gevraagd hebben en personen die ontslagen zijn door een onderneming die vóór 9 oktober 2014 erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (en mits de ontslagen werknemer) aan het einde van de opzeggingstermijn 58 jaar was of een beroepsverleden van 38 jaar had.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022