To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Dimona - 1. Algemeen

Wat zijn de basisgegevens die in de Dimona-aangifte vermeld moeten worden?

Gegevens met betrekking tot de werkgever

  • het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ;
  • of, bij ontstentenis, het voorlopig inschrijvingsnummer dat door de RSZ aan de werkgever toegekend werd. De werkgever ontvangt dit nummer in afwachting van een definitieve identificatie bij de RSZ;
  • het ondernemingsnummer.

Als de werkgever geen van deze nummers heeft, zal hij zich eerst als werkgever moeten laten identificeren alvorens zijn eerste Dimona te kunnen doen. Deze identificatie verloopt via de toepassing "Wide" - Werkgevers-IDentificatie/ion-Employeurs - die bereikbaar is vanuit de Dimona toepassing.

De RSZ zegt bovendien in haar administratieve Instructies dat de Dimona-aangiftes verplicht verricht moeten worden onder hetzelfde nummer als de Dmfa.

Gegevens met betrekking tot de werknemer

  • het identificatienummer van de werknemer bij de sociale zekerheid INSZ. In eerste instantie kan de werkgever dit identificatienummer inwinnen bij zijn werknemer (identiteitskaart of enig ander identiteitsdocument). Indien de werknemer zijn INSZ niet kent, kan de werkgever een geldig INSZ aanvragen door het elektronisch aanvraagformulier op de website van Sigedis zorgvuldig in te vullen en door te sturen. Wanneer de werknemer in het buitenland verblijft én voor de eerste keer in België tewerkgesteld wordt, dient een kopie van het officieel identiteitsdocument te worden toegevoegd. Sigedis stuurt een antwoord met een identificatienummer aan de werkgever terug, die dit nummer op zijn beurt aan de werknemer meedeelt.   Opgelet, voor de bijzondere Dimona voor de gelegenheidswerknemers is het gebruik van het INSZ-nummer verplicht[1];
  • het nummer van het paritair comité waartoe de werknemer behoort;
  • de code "type werknemer" (bijvoorbeeld, de code STU voor de studenten).

Voor meer informatie over het nummer van het paritair comité en de verschillende codes, raadpleeg de Administratieve Instructies van de RSZ (De verplichtingen/Verplichtingen RSZ/Dimona/Mee te delen basisgegevens).

De datum van indienst- en/of uitdiensttreding

De datum van indiensttreding is de datum waarop de arbeidsrelatie begint; de datum van uitdiensttreding is de datum waarop de arbeidsrelatie een einde genomen heeft.

In de aangifte van indiensttreding (Dimona IN)

Bij de Dimona IN wordt een Dimona-nummer toegekend dat overeenstemt met het identificatienummer van de periode.

Naast de datum van indiensttreding kan de werkgever, wanneer hij een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur aanwerft, reeds de datum van uitdiensttreding vermelden.

Voor een student en een IBO-er (individuele beroepsopleiding) is de werkgever verplicht de einddatum mee te delen bij de Dimona IN. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en gelegenheidswerknemers.

Indien de werkgever de einddatum meedeelt bij de Dimona IN, hoeft hij nadien geen aparte Dimona OUT meer te verrichten voor deze periode. Indien echter later blijkt dat de opgegeven einddatum niet de juiste is, moet hij zijn oorspronkelijke aangifte wijzigen en hiervoor een aparte procedure volgen.

In de aangifte uitdiensttreding (Dimona OUT)

De aangifte van uitdiensttreding moet uiterlijk op de eerste werkdag na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verricht worden.

Worden niet als uitdiensttredingen beschouwd:

  • de langdurige schorsingen van de arbeidsovereenkomst;
  • de wijzigingen aan het uurrooster van de werknemer.

In de Dimona voor de studenten en voor de werknemers uit de bouwsector moeten bijkomende gegevens vermeld worden. Voor meer informatie, nodigen we u uit om onze fiche over de bijzondere Dimona-aangiftes te raadplegen.

 


[1] De werkgever moet voor deze werknemers in het bezit zijn van een geldig INSZ of een geldig bisnummer. Als een werknemer dat niet heeft, kan hij niet via Dimona in dienst worden gemeld. De werknemer moet dan eerst naar de administratieve diensten van de gemeente/stad waar hij/zij verblijft of op hotel is. Die gemeente zal dan een bisnummer aanmaken.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022