To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Risicobeheersing in de bedrijven

Het dynamisch risicobeheersingsysteem : globaal preventieplan en jaaractieplan

Het globaal preventieplan is een vijfjarenplan waarin de te ondernemen preventieactiviteiten beschreven en gepland zijn.

Het  omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse
 • de vast te stellen preventiemaatregelen
 • de te bereiken doelstellingen
 • de activiteiten en opdrachten om deze doelstellingen te bereiken
 • de organisatorische, materiële en financiële middelen
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
 • de wijze waarop het globaal preventieplan aan gewijzigde omstandigheden wordt aangepast
 • de criteria voor de evaluatie van het welzijnsbeleid

Elk jaar moet uit het globaal preventieplan een jaaractieplan worden gedistilleerd. Het moet voor 1 november van het jaar dat aan zijn inwerkingtreden voorafgaat, worden opgesteld.

Het wordt ter advies voorgelegd aan het comité, syndicale delegatie of rechtstreeks aan de werknemers.

Dit plan bevat:

 • de doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen

Aanpassingen kunnen worden aangebracht aan het globaal preventieplan als gevolg van:

 • wijzigende omstandigheden
 • ongevallen en incidenten
 • het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije jaar
 • de adviezen van het comité tijdens het voorbije jaar
06/01/2010