To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat met de jongere die zijn studies beëindigt of hervat?

Jongere die zijn studies beëindigt

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van het jaar waarin hij zijn diploma heeft behaald werken op basis van een studentenovereenkomst met toepassing van de solidariteitsbijdrage.

De RSZ gaat er dus vanuit dat de jongere nog steeds kan beslissen om verder te studeren tijdens het volgende academiejaar.

Wordt de jongere na de zomervakantie definitief aangeworven bij een werkgever, hetzij met een gewoon contract hetzij met een leercontract, dan worden de tijdens dat contract gepresteerde arbeidsuren niet meegeteld om het totaal van 475 uren per kalenderjaar te berekenen. 

Opgelet!

Deze redenering gaat echter enkel op indien het om 2 duidelijk verschillende aanwervingen gaat (dus voor verschillende functies), want de tewerkstelling als student mag geen springplank of vermomde proefperiode vormen voor het latere contract van onbepaalde duur of leercontract.

Jongere die zijn studies hervat

De jongere die na een periode van tewerkstelling met een leerovereenkomst of met een gewoon contract, zijn studies herneemt tijdens hetzelfde kalenderjaar, kan van de verminderde socialezekerheidsbijdragen genieten. De arbeidsuren in het kader van het gewoon contract of de leerovereenkomst worden niet meegeteld om het totaal van 475 uren per kalenderjaar te berekenen. De jongere moet wel aan het begrip student beantwoorden en met een studentenovereenkomst aangeworven zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021