To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen> Definitie

Sociaal statuut van meewerkende echtgenoot

Wie is meewerkende echtgenoot?

U hebt de hoedanigheid van meewerkende echtgenoot (wettelijk vermoeden) indien:

  • U echtgenoot (of partner verbonden met een verklaring van wettelijke samenwoning) van een zelfstandige bent
  • U uw zelfstandige echtgenoot/partner effectief (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar) in zijn/haar zaak helpt
  • U geen eigen inkomen uit een andere beroepsactiviteit haalt, noch enig vervangingsinkomen geniet, waardoor u persoonlijke rechten in het kader van de sociale zekerheid opent.

In dit geval is het statuut van meewerkende echtgenoot op u van toepassing en dient u zich bij het sociaal verzekeringsfonds van uw echtgenoot of partner aan te sluiten.

Wie is uit het stelsel van meewerkende echtgenoten uitgesloten?

  • U geniet persoonlijke sociale-zekerheidsrechten

Indien u voldoende persoonlijke rechten opent via een beroepsactiviteit of als genieter van een vervangingsinkomen (werkloosheid, pensioen,…), bent u niet onderworpen aan het stelsel van meewerkende echtgenoot.

  • Uw echtgenoot is bedrijfsleider

Als uw echtgenoot zijn activiteit uitoefent als zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot binnen een vennootschap, wordt hij fiscaal als bedrijfsleider aangezien en kan hij aan u geen inkomen als helper toekennen. U bent dus uitgesloten uit het toepassingsgebied van het sociaal statuut van meewerkende echtgenoot.

  • U staat uw echtgenoot niet effectief bij

Wanneer u uw echtgenoot zelfstandige niet helpt of hem/haar op hoogst toevallige basis bijstaat (niet regelmatig en minder dan negentig dagen per jaar), is het stelsel van meewerkende echtgenoot niet op uw geval van toepassing.

Formaliteiten

In de drie voormelde gevallen dient u het “document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige” afkomstig van ons sociaal verzekeringsfonds, in te vullen en ons de verklaring op eer (pagina 2) terug te sturen. De verklaring op eer dient via aangetekend schrijven aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgd te worden binnen de 90 dagen volgend op het begin van activiteit van de zelfstandige echtgenoot/partner of volgend op de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de onderwerping aan het statuut van meewerkende echtgenoot (huwelijk, einde persoonlijk statuut…).

Opgelet! De verklaring op eer kan geen terugwerkende kracht hebben.

Bij laattijdig binnenbrengen zullen de sociale bijdragen voor vroegere kwartalen verschuldigd zijn.

Klik hier

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Als het nieuwe statuut van meewerkende echtgenoot op u van toepassing is, dient u zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van uw zelfstandige echtgenoot/partner.

Ongeacht het gekozen statuut (mini- of maxi-) dient een aansluitingsverklaring als meewerkende echtgenoot ingevuld te worden en teruggestuurd naar het Fonds vanaf het begin van de activiteit.

De aansluiting kan gerealiseerd worden op onze website. Klik hier.

Welk statuut van meewerkende echtgenoot?

Er bestaan 2 afzonderlijke statuten van meewerkende echtgenoot: het ministatuut en het volledige statuut, ook maxistatuut genoemd.

Sinds 1 juli 2005 is het maxistatuut verplicht voor de meewerkende echtgenoten geboren na 1955.

Daarentegen hebben de meewerkende echtgenoten geboren vóór 1956 de keuze tussen het ministatuut en het maxistatuut.

Het maxistatuut

Voordelen

De onderwerping aan het volledige statuut maakt het mogelijk een zelfde sociale bescherming als die van de zelfstandigen in hoofdberoep te genieten: pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap (geen sociale verzekering in geval van faillissement).

In geval van arbeidsongeschiktheid

Bedrag van de uitkeringen

In geval van moederschap

De meewerkende echtgenoten genieten van moederschapsrust van 3 tot 8 weken.

De moederschapsuitkering

Anderzijds kunnen de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, sinds 1 januari 2006, moederschapshulp genieten, bestaande uit de gratis toekenning van 105 dienstencheques na de wettelijke moederschapsrust.

Deze dienstencheques worden toegekend op basis van een aanvraag aan het sociaal verzekeringsfonds en maken het mogelijk huishoudelijke hulp te verkrijgen, alsook beter beroeps- en gezinsleven

na een geboorte te verzoenen. Klik hier voor meer info.

Kwartaalbijdragen

Het inkomen uit de zelfstandige activiteit van het gezin wordt tussen de beide partners verdeeld. De meewerkende echtgenoot is sociale bijdragen berekend op zijn/haar persoonlijk inkomen als helper verschuldigd (met de mogelijkheid om persoonlijke kosten af te trekken).

De bijdragevoet bedraagt:

- 5,125% per trimester (20,5% op jaarbasis) op het geherwaardeerde inkomen tot het plafond van € 59 795,61.

- 3,54% per trimester (14,16% op jaarbasis) op het gedeelte van het inkomen begrepen tussen €  59 795,61 en € 88 119,80.

Voorlopige bijdragen bij begin van activiteit

Bij begin van activiteit (of bij wijziging van categorie) bestaat er geen referte-inkomen. Het Fonds vordert voorlopige bijdragen die geregulariseerd zullen worden zodra het definitieve inkomen door de fiscale administratie aan het Fonds overgemaakt is.

Minimumbijdrage voor het eerste kalenderjaar: € 324,54 dit is 20,5% van het minimuminkomen van € 6 083,16 waar de beheerskosten (4.10%) aan toegevoegd worden.

U kunt vragen om op een hogere basis dan het wettelijke forfait te betalen.

Begin van activiteit als meewerkende echtgenoot en bijdragen van de geholpen echtgenoot

Er is een bijzondere regeling voorzien om te vermijden dat de geholpen zelfstandige bijdragen zou betalen op het volledige gezinsinkomen, daar waar de meewerkende echtgenoot bovendien voorlopige bijdragen betaalt.

Indien het referte-inkomen een globaal inkomen is dan worden de inkomsten die gebruikt worden voor de berekening van de bijdragen verminderd met het inkomen waarop de voorlopige bijdragen van de meewerkende echtgenoot berekend worden (er wordt rekening gehouden met het wettelijke minimum, zelfs als de betaalde bijdragen hoger liggen).

Zodra het Fonds kennis heeft van de daadwerkelijke inkomsten van de echtgenoten, zal het de respectieve bijdragen van elkeen op deze basis regulariseren.

Het ministatuut

Voordelen

Het ministatuut omvat enkel de verzekering arbeidsongeschiktheid en moederschap onder dezelfde voorwaarden als een meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het maxistatuut.

Kwartaalbijdragen

De sociale bijdragen van de meewerkende echtgenoot onderworpen aan het ministatuut worden berekend op het nettoberoepsinkomen van de zelfstandige echtgenoot (hierin begrepen het inkomen dat fiscaal aan de meewerkende echtgenoot toegewezen is). Het gezinsinkomenwordt niet opgesplitst.

Bijdragen:

- 0,1975% per kwartaal (0,79% per jaar) op het geherwaardeerde inkomen tot het plafond van € 59 795,61.

- 0,1275% per kwartaal (0,51% per jaar) op het inkomensgedeelte gelegen tussen € 59 795,61 en € 88 119,80.

Aansluiting bij een ziekenfonds

Maxistatuut

De meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het maxistatuut dient een persoonlijke aansluitingsverklaring bij het ziekenfonds in te vullen.

De meewerkende echtgenoot geniet inzake ziekenfonds dezelfde bescherming als een zelfstandige in hoofdberoep: gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering (voor de vrouwen).

Ministatuut

U hoeft geen aansluitingsverklaring te ondertekenen vermits de meewerkende echtgenoot gedekt is door het ziekenfonds van de zelfstandige echtgenoot voor arbeidsongeschiktheid en de moederschapsverzekering. Inzake gezondheidszorg behoudt de meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het ministatuut de hoedanigheid van persoon ten laste van zijn/haar echtgenoot onderworpene in hoofdberoep.

Pensioen van de meewerkende echtgenoot die bijdragen voor het maxistatuut betaalt

Wettelijk pensioen

Het maxistatuut maakt het mogelijk persoonlijke rechten te openen inzake pensioen en eventueel een bestaande carrière aan te vullen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

De meewerkende echtgenoten kunnen eveneens een pensioenaanvulling opbouwen aan bijzonder aantrekkelijke voorwaarden, zowel op sociaal als fiscaal vlak.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een vrije en flexibele spaarformule, stelt u in staat uw rustpensioen te verhogen en tegelijk uw belastingen en sociale bijdragen te verminderen.

Fiscaal aspect

Buiten de voordelen inzake sociale dekking brengt het maxistatuut, in de meeste gevallen, een fiscaal voordeel met zich mee: opsplitsing van het beroepsinkomen en bijgevolg van de sociale bijdragen tussen de beide partners, mogelijkheid voor elkeen om bedrijfslasten af te houden enz.

Vraag, voor wat dit aspect betreft, advies aan uw boekhouder of uw fiscaal adviseur.

FR Select a category