To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Hulp bij tijdelijke financiële problemen

 

 Inhoudstafel

 1. Afbetalingsplan. 1
 2. Vermindering voorlopige bijdragen. 2
 3. Aanvraag vrijstelling. 2
 4. Kwijtschelding verhogingen. 3
 5. Overbruggingsrecht 4
 6. Betalingsuitstel crisismaatregelen. 5

 

Heeft u moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen? Securex biedt u oplossingen

 

1.   Afbetalingsplan

 

Wie/Wat?

Indien u moeilijkheden heeft om uw sociale bijdragen te betalen, heeft u altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Een afbetalingsplan kan maximaal over een periode van 12 maanden lopen waarvan minstens 1/3de van het bedrag als voorschot moet worden betaald. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

 

Voorwaarden?

 • U mag voor dezelfde periode geen gerechtelijke procedure lopende hebben (dagvaarding/dwangbevel)
 • Er mag niet reeds een actief afbetalingsplan zijn. Wenst u andere bijdragen aan uw lopend plan toe te voegen, neem dan met ons contact op
 • Indien er een lopende aanvraag vrijstelling en/of een aanvraag kwijtschelding mogelijk is, zal hier rekening mee gehouden worden.

⇢ Bij een goedgekeurde aanvraag wordt het vrijgestelde/kwijtgescholden bedrag teruggestort of in mindering gebracht van uw plan.

⇢ Heeft u hiervoor nog geen aanvraag gedaan op het moment van de aanvraag afbetalingsplan, kan dit alsnog.

🔎 Zie hiervoor de informatie m.b.t. vrijstelling bijdragen en kwijtschelding verhogingen.

 • Als laatste, indien u in de laatste 3 jaar reeds 2 plannen niet heeft nageleefd, komt u niet in aanmerking voor een nieuw plan

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Het voorschot van 1/3 van het saldo kan u overschrijven op onze rekening met in de vrije mededeling “voorschot afbetalingsplan”.

Stuur vervolgens een mail naar mybusiness@securex.be met vermelding van de kwartalen waarvoor u een afbetalingsplan wenst. Wij sturen u zo snel mogelijk de bevestiging van uw afbetalingsplan.

 

2.   Vermindering voorlopige bijdragen

 

Wie/Wat?

In afwachting van de vaststelling van uw definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, zult u voorlopige bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van deze voorlopige bijdragen vragen, in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

Ook als startende zelfstandige is een vermindering van voorlopige bijdragen mogelijk, zie hiervoor ook het artikel primostarters.

📌 Bent u een startende zelfstandige in bijberoep? Dan kunt u zelfs een voorlopige vermindering naar 0,00 EUR vragen.

⚠ Vraagt u onterecht deze vermindering en blijken uw definitieve inkomsten toch hoger te liggen dan geschat?

Dan moet u, naast de regularisatiebijdragen, ook wettelijke verhogingen te betalen van 3% per kwartaal en een éénmalige verhoging van 7%. Uw definitieve inkomsten worden aan ons gecommuniceerd via de FOD Financiën.

 

Voorwaarden?

U dient hiervoor op basis van 'objectieve elementen' te kunnen aantonen dat de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan het inkomen waarop uw voorlopige bijdragen nu berekend worden. De vermindering kan enkel naar één van de wettelijke drempels vastgelegd per categorie van onderwerping.

Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.

Bent u een startende zelfstandige? Lees dan zeker ook het artikel primostarters aangezien bewijsstukken voor u mogelijks niet van toepassing zijn.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden, alsook meer informatie.

 

3.   Aanvraag vrijstelling

 

Wie/Wat?

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. Kunnen in aanmerking komen:

 • de zelfstandige;
 • de zelfstandige-geholpene die niet langer aangesproken wil worden voor de bijdragen verschuldigd door zijn helper (dit noemen we de opheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid). Opgelet: dit is enkel nog geldig voor een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan geen opheffing meer aanvragen;
 • de erfgenamen van een overleden zelfstandige.

💡 Controleer eerst best of u geen vermindering van uw sociale bijdragen kunt verkrijgen. Dit maakt het mogelijk uw bijdragen beter af te stemmen op uw verwachte lagere inkomsten van het jaar zelf.

 

Voorwaarden?

Als u zich “in een staat van behoefte” bevindt, dan kunt u een aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen indienen. Deze vrijstelling zal slechts toegestaan worden als het inkomen voor het beoogde jaar minder dan een bepaalde drempel bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het dubbele van het bedrag van de armoedegrens.

Het RSVZ kan beslissen om de aanvraag niet in overweging te nemen:

 • wanneer u aan de voorwaarden beantwoordt om een aanvraag tot vermindering van de betaling van de voorlopige bijdragen te krijgen, maar hiervan geen gebruik heeft gemaakt;
 • wanneer u in de twee jaar voor de aanvraag:
  • een administratieve geldboete zonder uitstel en zonder toepassing van verzachtende omstandigheden, of
  • een sanctie in toepassing van het sociaal strafwetboek werd opgelegd;
 • wanneer u in de vijf jaar voor de aanvraag een beslissing tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling heeft gekregen:
  • door verklaringen waarvan achteraf is gebleken dat ze onjuist of onvolledig zijn;
  • doordat u het nagelaten hebt om inlichtingen te geven die bepalend waren voor het nemen van de vorige beslissing;

⚠ Wanneer u kiest voor een vrijstelling van sociale bijdragen, dient u deze bijdragen niet te betalen als uw aanvraag door het RSVZ wordt goedgekeurd. Dit wil tevens ook zeggen dat u voor de vrijgestelde periodes niet bijdraagt aan het stelsel van de sociale zekerheid en dus geen pensioenrechten opent.

Werd uw aanvraag om vrijstelling goedgekeurd? Dan zult u na 5 jaar van ons een betalingsbericht ontvangen.

Waarom doen we dit? Na 5 jaar bevindt u zich mogelijks in een financieel gunstigere situatie. Door op dat moment alsnog de vrijgestelde bijdragen te betalen, opent u opnieuw het recht op pensioenuitkeringen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Meer informatie vindt u in dit document en hier kunt u het aanvraagformulier vinden.

 

4.   Kwijtschelding verhogingen

 

Wie / Wat?

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. Daar komt telkens weer 3% bij wanneer een volgend kwartaal verstrijkt en de bijdragen dan nog steeds niet betaald zijn.

Als u op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die in dat jaar werden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald, wordt op 1 januari een eenmalige verhoging toegepast van 7% op het deel dat niet is betaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

 

Voorwaarden?

U kunt een aanvraag tot kwijtschelding indienen, onder voorwaarde dat:

 • U zich kunt beroepen op een geval van overmacht. Een ongeval heeft u bijvoorbeeld verhinderd te betalen.

❕ Het niet ontvangen van uw post geldt niet als reden.

 • U te goeder trouw dacht niet onderworpen te zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk of u nu zelfstandige in hoofd- of bijberoep was.
 • Andere redenen die men in overweging kan nemen, bijvoorbeeld u zit in een moeilijke financiële situatie (bv. faillissement/steun van het OCMW) of door ziekte kon u niet verder werken.

Het gaat om de kwijtschelding van de verhogingen, niet van de sociale bijdragen zelf. Let op: de voorbeelden hierboven garanderen niet dat het RSVZ de kwijtschelding van de verhogingen goedkeurt. 

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden dat u per post/e-mail aan Securex Integrity kunt bezorgen.

 

5.   Overbruggingsrecht

 

Wie / Wat?

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering die u kunt aanvragen als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in geval van een faillissement, een collectieve schuldenregeling, een gedwongen onderbreking, bij stopzetting omwille van economische moeilijkheden of in geval van economische moeilijkheden naar aanleiding van een beslissing, genomen door een derde actor; met behoud van bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen).

 

Voorwaarden?

 • U moet minstens 4 kwartalen bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote) effectief betaald hebben tijdens de afgelopen 4 jaar,
 • Zodra u als zelfstandige minstens 15 jaar loopbaan kunt aantonen, voor welke u pensioenrechten heeft opgebouwd, wordt de maximale duur van het genot van het overbruggingsrecht over alle pijlers verdubbeld. Opgelet:

⚠ De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

 • U mag geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht,
 • U mag geen recht hebben op een vervangingsinkomen (vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering).

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Neem contact op met Securex voor een overzicht van alle voorwaarden.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Heeft u moeilijkheden omwille van Covid-19, dan gelden er andere regels, bekijk hier de mogelijkheden.

 

6.   Betalingsuitstel crisismaatregelen

 

Wie / Wat?

In sommige uitzonderlijke gevallen, kunt u aanspraak maken op een betalingsuitstel van uw sociale bijdrage,  bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest, crisis in de appelen- en perensector, enz. Het betalingsuitstel geldt telkens voor de kwartalen die door het RSVZ bepaald werden. U kunt dus niet zomaar voor elk gewenst kwartaal een betalingsuitstel vragen. Uiteraard kunt u voor niet-betrokken kwartalen wel een afbetalingsplan aanvragen.

 

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn telkens verschillend naargelang van de crisis die zich voordoet.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Contacteer Securex voor meer informatie.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen