To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten

Wat zijn de verplichtingen inzake de fiches 281.10 en 281.20?

Algemeen

De inkomsten die door een vennootschap worden toegekend aan haar bedrijfsleider moeten in principe aangegeven worden op een fiche 281.20. Indien zij in een zelfde vennootschap gelijktijdig een gratis mandaat en een bezoldigde activiteit als werknemer uitoefenen dan moeten de bezoldigingen van de bedrijfsleiders-mandatarissen alleen aangegeven worden op een fiche 281.10.

De periodieke bezoldigingen moeten vermeld worden in vak 9a en de niet-periodieke bezoldigingen in vak 9b. Dit onderscheid is essentieel voor de berekening van de aftrekbaarheid van de pensioenverzekeringspremies in hoofde van de onderneming die ze betaalt.

De voordelen van alle aard worden vermeld in vak 9c en omvatten met name de persoonlijke sociale bijdragen die verschuldigd zijn krachtens het sociaal statuut van de zelfstandigen en ten laste genomen worden door de vennootschap (zie hierna).

Persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd krachtens het sociaal statuut van de zelfstandigen

Ondernemingen betalen vaak de persoonlijke sociale bijdragen van de zelfstandigen namens hun bedrijfsleiders, net als de premies voor de vorming van een vrij aanvullend pensioen of andere premies die voor de personenbelasting sociale bijdragen vormen die aftrekbaar zijn in hoofde van de bedrijfsleider.

Voor zover zij vermeld worden op fiche 281.20 vormen deze premies en bijdragen een bedrijfsleiderbezoldiging die aftrekbaar is van de belastbare inkomsten van de vennootschap. Zij worden eveneens in aanmerking genomen om te bepalen of het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting toegepast kan worden[1].

Hetzelfde geldt voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen die niet betaald worden door de bedrijfsleider maar die door de sociale verzekeringskas van de zelfstandigen gevorderd worden van de onderneming in het kader van haar hoofdelijke aansprakelijkheid in dat domein.

Aan een derde afgestane bezoldigingen

In bepaalde gevallen moeten de aan derden afgestane bezoldigingen niet vermeld worden op een fiche 281.20. Zie hiervoor het antwoord op de vraag " Welke bezoldigingen zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing?".

Sancties

Op het einde van het jaar dient erover gewaakt te worden dat de door de vennootschap betaalde bedragen en de op fiche 281.20 aangegeven bedragen volledig met elkaar overeenstemmen.

Al dan niet in België verblijfhoudende rechtspersonen zijn namelijk onderworpen aan een afzonderlijke aanslag van 100%[2] op de bedragen van de bezoldigingen, de beroepskosten en de voordelen van alle aard die niet verantwoord worden met fiscale fiches.


[1] Art 215 en 246 van het WIB 92.

[2] Art 219, 225 en 233 van het WIB 92.

 
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020