To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Wat zijn de toepasselijke regels bij een technische bedrijfseenheid?

Zelfs als het om een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in een juridische entiteit gaat, moet er nog nagegaan worden of de verschillende juridische entiteiten geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaken. De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld werd[1] in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die aan de aanwerving voorafgaan.

Begrip technische bedrijfseenheid

De term technische bedrijfseenheid wordt in de reglementering niet verder omschreven. Daarom dient de definitie uit de reglementering over de sociale verkiezingen als referentie (economische en sociale criteria)

De RSZ oordeelt dat er van een zelfde technische bedrijfseenheid sprake is indien in de verschillende juridische entiteiten ten minste 1 gemeenschappelijk persoon werkt (hetzij als werknemer, als beheerder of bestuurder of in enige andere hoedanigheid[2]).

Weet evenwel dat dit standpunt al diverse malen door de rechtspraak gehekeld werd als onvoldoende juridisch onderbouwd. De rechtspraak meent immers dat er niet zonder meer uitgegaan mag worden van de definitie uit de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven[3]. Het Hof van Cassatie stelt dat wel verwezen mag worden naar de economische en sociale criteria, maar dat er ook nagegaan moet worden of er in dezelfde technische bedrijfseenheid, sprake is van een reële jobcreatie.

Hou er dus rekening mee dat de toestand steeds op basis van alle concrete elementen beoordeeld moet worden: zelfde adres of in de nabijheid ervan, identieke of aanvullende activiteit, zelfde of gelijkaardig klantenbestand, zelfde bedrijfsmateriaal …?

Stappenplan

Om te bepalen of er sprake is van een vervanging in de technische bedrijfseenheid, volgt de RSZ de volgende weg:

  • eerst bepaalt men het maximum aantal werknemers dat gelijktijdig in dezelfde technische bedrijfseenheid was tewerkgesteld in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die de aanwerving voorafgaan (A);
  • vervolgens neemt men het totaal aantal werknemers dat door de nieuwe werkgever op de eerste dag wordt aangeworven, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog is tewerkgesteld door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).

Indien (B) minstens één eenheid hoger is dan (A), kan de doelgroepvermindering Eerste aanwervingen toegekend worden.

Voorbeeld: in geval van overgang van onderneming met overname van bijvoorbeeld 3 werknemers zal de werkgever die de onderneming overneemt, voor deze 3 werknemers niet van de doelgroepvermindering Eerste aanwervingen kunnen genieten. Er waren in de loop van de 12 maanden die aan de overgang voorafgaan, immers 3 werknemers tewerkgesteld en het totaal aantal werknemers aangeworven door de nieuwe onderneming bedraagt eveneens 3 werknemers. B (3) is dus niet groter dan A (3).

Indien de werkgever daarentegen op de eerste activiteitsdag 2 nieuwe, bijkomende werknemers aanwerft (bovenop de 3 overgenomen werknemers), zal hij van de doelgroepverminderingen voor een eerste en tweede aanwerving gebruik kunnen maken (5-3=2).

Indien de werkgever twee werknemers aanwerft op de eerste activiteitsdag, maar één van deze werknemers vervangt een werknemer die door de oude werkgever tewerkgesteld was, heeft hij recht op één doelgroepvermindering. Het betreft de doelgroepvermindering eerste werknemer.

Tenslotte, als de werkgever pas na de overname overgaat tot de aanwerving van de 2 nieuwe bijkomende werknemers, zal hij enkel kunnen genieten van de doelgroepverminderingen voor een vierde en een vijfde aanwerving. De datum van aanwerving van de nieuwe werknemers is dus zeer belangrijk!

 


[1] Volgens de RSZ sluiten de wetsbepalingen niet uit dat technische bedrijfseenheden die in het buitenland gelegen zijn, in rekening kunnen worden gebracht.

[2] Het heeft geen belang of die persoon in de 2 entiteiten dezelfde hoedanigheid heeft.

[3] Arrest van het Hof van Cassatie van 12 november 2007 en recent arrest van het Arbeidshof van Brussel van 3 september 2015.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021