To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Wat zijn de gewoonlijke bedingen in de arbeidsovereenkomst?

Wanneer twee partijen een arbeidsovereenkomst afsluiten, beslissen ze in de eerste plaats of de arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde duur of een bepaalde duur gesloten wordt dan wel voor een bepaald werk. Vervolgens leggen de partijen een aantal bestanddelen vast met als meest voorkomende het loon dat de werknemer zal ontvangen, de functie die hij zal uitoefenen, de plaats van tewerkstelling en het uurrooster.

Meestal bepalen de partijen dat het loon in geld zal worden betaald, maar zij kunnen evengoed anders overeenkomen: een gedeeltelijke uitbetaling in natura, de toekenning van maaltijdcheques, het gebruik van een bedrijfswagen.

De overeenkomst omschrijft tevens de door de werknemer uit te oefenen functie. Die kan zo algemeen verwoord worden dat de werkgever de werknemer binnen het aldus bepaald kader verschillende arbeidsposten kan toewijzen.

Wat de plaats van het werk betreft, kunnen de partijen eventueel beslissen dat dit een bijkomstig bestanddeel van de overeenkomst is, wat een grotere mobiliteit van de werknemer toelaat.

De partijen zullen er tevens over waken het arbeidsrooster in de overeenkomst te vermelden, of dit vast of veranderlijk is, voltijds of deeltijds. Partijen kunnen er ook voor kiezen om enkel te verwijzen naar de uurroosters vermeld in het arbeidsreglement.

De overeenkomst kan ook de bevestiging vanwege de werknemer bevatten dat hij daadwerkelijk een afschrift van het arbeidsreglement ontvangen heeft.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019