To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016

Wat zijn de formaliteiten om de doelgroepvermindering te bekomen?

Elektronisch dossier bij de VDAB

Voorheen kon de werkgever de doelgroepvermindering jonge werknemers slechts genieten wanneer de werknemer in het bezit was van een geldige werkkaart.  Dit is nu niet meer nodig.

De jongere dient uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de tewerkstelling aanvangt over een elektronisch dossier - loopbaanportfolio - bij de VDAB te beschikken om het recht te openen op de vermindering. In dit dossier beheert de VDAB de schoolgegevens van de jonge werknemer.

Hoewel de schoolgegevens van de jongere die in Vlaamse scholen heeft gestudeerd, beschikbaar zijn in de LED-databank[1], moet de jongere zijn opleidingsgegevens vermelden in zijn loopbaanportfolio[2]. Zonder loopbaanportfolio is er geen doelgroepvermindering.

Jongeren verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest maar met woonplaats in het Brusselse of Waalse Gewest

Opgelet, de jongere verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest maar woonachtig in het Brusselse of Waalse Gewest kan ook het recht op de doelgroepvermindering openen. Ook deze jongere zal echter over een elektronisch dossier moeten beschikken bij de VDAB, want zonder dit dossier is er geen vermindering.

Concreet komt het er dus op neer dat deze jongere:

  • zich enerzijds zal moeten inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waar hij/zij woont (FOREM, Actiris, …), en dit voor het luik "werkloosheid" (inschrijving als werkzoekende);
  • zich anderzijds zal moeten inschrijven bij de VDAB om over een elektronisch dossier – loopbaanportfolio te beschikken. Deze inschrijving zal geen impact hebben op de werkloosheidsrechten van de jongere, maar is een vereiste voor de toegang tot de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers. Bovendien kan de jongere genieten van de dienstverlening van de VDAB om hem te helpen een job te vinden.
Laattijdige opmaak van het dossier

Als het elektronisch dossier wordt opgemaakt na de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming van de jonge werknemer wordt de periode waarin de doelgroepvermindering kan worden toegekend, verminderd met de periode die aanvangt op de dag van de indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de opmaak van het elektronisch dossier.

Verzending van de gegevens aan de RSZ

De VDAB bezorgt, via het Departement Werk en Sociale Economie, aan de RSZ via elektronische weg de gegevens van het elektronisch dossier van de jongere die aantonen dat het recht op een doelgroepvermindering geopend is.

Werkgevers kunnen deze gegevens raadplegen via de ECARO-toepassing van de RSZ zodra er een tewerkstellingsband bestaat tussen de werkgever en de jongere. Voordien zal de jongere zelf moeten aantonen aan de werkgever waarvoor hij in aanmerking kan komen. Dit is online mogelijk.

Vermelding in de DmfA

De gegevens van het loopbaanportfolio (maw de informatie over het studieniveau van de jongere) bezorgt de werkgever vervolgens aan zijn sociaal secretariaat. Op deze manier kunnen de nodige codes vermeld worden in de multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA) en kan de vermindering daadwerkelijk  worden toegepast.

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex zorgen wij hiervoor.

 


[1] Bij gebrek aan gegevens in deze databank omdat de jongere bijvoorbeeld niet in Vlaamse scholen heeft gestudeerd wordt er gewerkt via een "verklaring op eer".

[2] Concreet: via de “mijn loopbaan”-portfolio kan de jongere zijn profiel (waarin informatie uit de LED-databank via een automatische gegevensuitwisseling wordt toegevoegd) aanmaken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021