To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Welke voorwaarden inzake arbeidsduur moeten vervuld zijn?

Vermindering van de arbeidsduur

De vermindering van de arbeidsduur[1] moet minstens een effectieve vermindering van een volledig uur onder de 38 uur per week zijn.

Deze arbeidsduurvermindering moet daarenboven voor onbepaalde duur ingevoerd worden.De RSZ heeft gepreciseerd dat de wil om een arbeidsduurvermindering in te voeren zonder tijdslimiet bij aanvang moet aanwezig zijn. Zo kan het bestaan van een clausule in een CAO die de mogelijkheid biedt om de vermindering terug ongedaan te maken, gezien worden als een manifeste intentie om terug te keren naar de beginsituatie en is een weigering van doelgroepvermindering door de RSZ niet ondenkbaar.

De doelgroepvermindering wordt pas toegekend indien de vermindering van de arbeidsduur gedurende het volledige kwartaal behouden wordt voor de betrokken werknemerscategorie.

Vierdagenweek

Onder de vierdagenweek verstaat men de regeling waarin de wekelijkse arbeidsduur hetzij over 4 werkdagen per week gespreid is, hetzij over 5 werkdagen per week, meer bepaald drie volledige en twee halve werkdagen. Een halve werkdag mag maximaal de helft van het aantal uren van de volledige werkdag die het grootste aantal werkuren telt, bevatten.

Deze arbeidsduurvermindering moet voor een onbepaalde duur ingevoerd worden. De RSZ heeft gepreciseerd dat de wil om een vierdagenweek in te voeren zonder tijdslimiet bij aanvang moet aanwezig zijn. Zo kan het bestaan van een clausule in een CAO die de mogelijkheid biedt om de vermindering terug ongedaan te maken, gezien worden als een manifeste intentie om terug te keren naar de beginsituatie en is een weigering van doelgroepvermindering door de RSZ niet ondenkbaar.

De doelgroepvermindering wordt slechts toegekend indien de invoering van de vierdagenweek gedurende het volledige kwartaal behouden wordt voor de betrokken werknemerscategorie.

Naleving van de bepalingen inzake de arbeidsduur

De werkgever moet alle bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 die op de arbeidsduur betrekking hebben, naleven. Zoniet kan de RSZ de voordelen terugeisen voor elk kwartaal en voor elke werknemer waarvoor de inbreuk gepleegd werd, op voorwaarde dat deze inbreuk geleid heeft hetzij tot een minnelijke schikking tussen de RSZ en de werkgever, hetzij tot een administratieve geldboete, hetzij tot een veroordeling door een strafrechtbank.[1] Onder arbeidsduur verstaat men de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers, berekend over een periode van één jaar, die voortvloeit hetzij uit het uurrooster dat in het arbeidsreglement opgenomen is en eventueel in een cyclus toegepast wordt, hetzij uit het uurrooster gecombineerd met de inhaalrust die in het kader van de arbeidsduurvermindering toegekend wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021