To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 1. De studentenovereenkomst

Hoe moet de werkgever de veiligheid van de student waarborgen?

Medisch toezicht

Algemeen medisch toezicht

De studenten moeten onderworpen worden aan het algemeen medisch toezicht dat ook voor de andere werknemers van toepassing is. Het gaat dus om de studenten met:

  • een veiligheidsfunctie;
  • een functie met verhoogde waakzaamheid;
  • een activiteit met een welbepaald risico.
Bijzonder medisch toezicht

Naast het algemeen gezondheidstoezicht is er een bijzonder medisch toezicht dat rekening houdt met een aantal kenmerken die eigen zijn aan jongeren. Om die reden moeten bepaalde jongeren steeds aan een voorafgaandelijk onderzoek onderworpen worden.

Het gaat om de jongeren die:

  • nog geen 18 jaar zijn op het moment dat hun tewerkstelling begint;
  • nachtarbeid verrichten;
  • in toepassing van de bepalingen betreffende de afwijkingen op het verbod van tewerkstelling, aan bepaalde risico's blootgesteld zijn[1].

Dit bijzonder toezicht vloeit voort uit het feit dat jongeren nog niet tot volle wasdom gekomen zijn – bepaalde activiteiten kunnen bijgevolg een invloed op hun fysische en psychische ontwikkeling hebben – en dat ze minder ervaring hebben waardoor ze een groter risico lopen.

Risicoanalyse

Wanneer de werkgever een student tewerkstelt, moet hij een specifieke risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of er activiteiten zijn die een groter risico voor jongeren dan voor andere werknemers inhouden. Bij deze analyse moet rekening gehouden worden met die elementen die het werk voor jongeren gevaarlijker kunnen maken: hun gebrek aan ervaring, het feit dat ze zich soms niet bewust zijn van de risico's en dat hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling nog niet voltooid is.

Deze analyse moet plaatsvinden vóór de student met zijn arbeid begint en ze moet minstens één maal per jaar hernieuwd worden en ook indien er een belangrijke wijziging plaatsvindt aan de arbeidspost waar de student tewerkgesteld is. Indien er een risico blijkt te bestaan, dient de werkgever preventiemaatregelen te treffen.

Verboden activiteiten

Het is de werkgever verboden studenten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Verboden blootstellingen

Jongeren mogen niet blootgesteld worden aan onder andere schadelijke, giftige, mutagene, teratogene of carcinogene stoffen, ioniserende stralen, extreme hitte of koude, lawaai of trillingen.

Verboden werken en procédés

Het is verboden jongeren gevaarlijke machines te laten bedienen of gevaarlijke werkzaamheden te laten verrichten zoals het besturen van graafwerktuigen, het gebruiken van schiethamers, las- of snijwerk, laden en lossen van schepen,...

Verboden werkplaatsen

Jongeren mogen niet aanwezig zijn op plaatsen waar werkzaamheden verricht worden die ernstige branden of ontploffingen kunnen veroorzaken, in autopsiezalen, vilbeluiken,...

De werkgever kan de student deze verboden activiteiten toch laten uitvoeren indien cumulatief aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • de student is ouder dan 18 jaar;
  • de student bestuurt geen gemotoriseerde transportwerktuigen;
  • de student volgt een studierichting die in overeenstemming is met de betrokken werkzaamheid;
  • het comité voor preventie en bescherming op het werk en de (interne en externe) preventieadviseurs moeten hierover hun advies geven.

Sancties

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar de trefwoorden “Kinderarbeid en arbeid van jongeren” en “Gezondheid en veiligheid op het werk” in de fiche “Sociaal Strafwetboek – 4. De inbreuken” in ons dossier over het Sociaal Strafrecht, onder het federale luik. Dit kan u terugvinden in de rubriek Sociaal/Dossiers.[1] Het betreft de risico's opgenomen in het koninklijk besluit van 3 mei 1999.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/07/2021