To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het flexibiliteitsbeding

Het flexibiliteitsbeding laat de partijen toe de uitvoering van de overeenkomst op maat te snijden van de ontwikkelingen binnen de onderneming. Het moet echter met uiterste voorzichtigheid opgesteld worden!

Partijen kunnen in de overeenkomst een clausule opnemen waardoor uitdrukkelijk bepaald wordt welke bestanddelen van de overeenkomst en welke arbeidsvoorwaarden bijkomend van aard zijn, en derhalve in aanmerking komen voor een eenzijdige wijziging door de werkgever.

Die beoogde aanpassing moet dan wel in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen en mag de werknemer niet buitenmatig benadelen. Sommige bestanddelen van de overeenkomst, zoals het loon en de functie, zullen hoe dan ook essentiële bestanddelen blijven, niettegenstaande elk andersluidend beding.

De overeenkomst mag ook een beding bevatten waarbij de partijen overeenstemming bereiken over bijzondere situaties (mogelijke opdracht in het buitenland, …) en er voordien al de gevolgen van regelen. Ook kunnen de partijen zo al onderling overeenkomen bepaalde van hun verplichtingen (functie, loon) opnieuw te bekijken indien welomschreven en objectieve omstandigheden zich voordoen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019