To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Doelgroepverminderingen en regionalisering

Naast de structurele vermindering en de activering van de werkloosheidsuitkeringen kan de werkgever die een werknemer aanwerft van wie het profiel overeenstemt met dat van een doelgroep, gedurende een aantal kwartalen van een vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen genieten. In deze fiche bespreken we de algemene regels die van toepassing zijn op alle doelgroepverminderingen.

Overheveling naar de gewesten en verbindingscriterium

De meeste doelgroepverminderingen werden overgeheveld naar de gewesten. Er zijn evenwel drie uitzonderingen. De doelgroepverminderingen eerste aanwervingen, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek en vast personeel in de Horeca blijven onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen.

Als gevolg van de regionalisering hangt een doelgroepverminderingen voortaan af van de regeling die toepasselijk is in het gewest waarin de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is, gelegen is. Daarom is aan elke exploitatiezetel een nummer van vestigingseenheid gekoppeld. En dit nummer moet dan vermeld worden in de DmfA.

Bij verandering van de vestigingseenheid waaraan uw werknemer is verbonden, is het belangrijk om uw client advisor in te lichten. Zo kunnen we de eventuele verminderingen waarop u recht hebt correct toepassen.

Toestand in de verschillende gewesten

Er werd een specifieke reglementering ingevoerd op 1 juli 2016 door het Vlaams Gewest, op 1 juli 2017 door het Franstalig Waals Gewest, op 1 oktober 2017 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op 1 januari 2019 in de Duitstalige Gemeenschap. U vindt ze terug in de desbetreffende rubrieken.

Opmerking: de gewesten passen meestal de toegangsvoorwaarden tot de vermindering aan, alsook het bedrag en de toekenningsduur ervan. De algemene principes die in deze fiche worden uiteengezet blijven echter van toepassing.

Voor een algemeen overzicht van de federale tewerkstellingsmaatregelen verwijzen we u naar de fiche “Algemeen overzicht van de federale tewerkstellingsmaatregelen” in deze rubriek. Voor een overzicht van de federale en de regionale maatregelen, neem een kijkje in de rubriek "Algemeen overzicht" van dit dossier.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021