To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Hoe wordt de overeenkomst beëindigd?

De arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden via de algemene wijzen waardoor verplichtingen uitdoven, zoals de gerechtelijke ontbinding, de nietigverklaring en overmacht. Daarnaast bestaan er echter enkele specifieke beëindigingswijzen die eigen zijn aan de arbeidsovereenkomst, met name:

  • beëindiging met naleving van opzegtermijn;
  • beëindiging met betaling van een opzegvergoeding;
  • beëindiging om dringende reden;
  • beëindiging in gemeenschappelijk akkoord;
  • beëindiging wegens medische overmacht;
  • beëindiging voor begin van uitvoering.

De budgethouder die de arbeidsovereenkomst met zijn PA wenst te beëindigen, zal dus moeten nagaan welke van deze beëindigingswijzen hij kan toepassen. U vindt alle informatie hierover in ons dossier “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst”.

Bijzonderheid: beëindiging bij overlijden

Indien de budgethouder overlijdt, stopt eveneens het recht op PAB of PVB en heeft dit het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. De wet bepaalt immers dat indien de dood van de werkgever het einde van de activiteit tot gevolg heeft, het overlijden van de werkgever tot het einde van de arbeidsovereenkomst leidt.

In dat geval zijn de normale opzegregels dan ook niet van toepassing, maar heeft de PA recht op een billijke vergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld door de rechter.

Bij overlijden van de budgethouder, kan maximaal een vierde van het bedrag dat de budgethouder wou gebruiken als cashgedeelte, besteed worden aan verbrekingsvergoedingen.

Als aan de hand van kostenstaten aangetoond wordt dat het jaarbudget niet volstaat om de verbrekingsvergoedingen te betalen, dan kan het VAPH maximaal een vierde van het bedrag dat de budgethouder wou gebruiken als cashgedeelte, extra toekennen om de verbrekingsvergoedingen te betalen.

De takenovereenkomst

Er zijn geen specifieke regels voorzien om een einde te maken aan de takenovereenkomst. Wij raden dan ook ten zeerste aan om in de overeenkomst zelf te bepalen in welke gevallen en op welke wijze de overeenkomst wordt beëindigd. Zo kan de budgethouder bijvoorbeeld bepalen dat de takenovereenkomst wordt beëindigd wanneer hij geen PAB of PVB meer toegekend krijgt. Hierbij hoeft geen opzegtermijn of opzegvergoeding nageleefd te worden, aangezien het geen arbeidsovereenkomst betreft.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

De RVA heeft laten weten dat de PA ook in dat geval aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen. Hiervoor moet hij uiteraard wel voldoende arbeidsdagen (in de PA-tewerkstelling) kunnen bewijzen. De PA dient zijn uitkeringen aan te vragen aan de hand van de C4 waarop de volgende vermelding wordt aangebracht: "betreft geen arbeidsovereenkomst - arbeid als persoonlijke assistent onderworpen aan RSZ in toepassing van art. 3, 10° (PAB) of art. 3, 11° (PVB) van het KB van 28.11.1969".

Geen recht op outplacement

De PA van wie de takenovereenkomst beëindigd wordt, zal geen recht hebben op een outplacementbegeleiding, aangezien de wetgeving uitdrukkelijk vermeldt dat enkel werknemers die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, recht hebben op outplacement.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021