To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Om welke stages of opleidingen gaat het?

In Vlaanderen

De mentors moeten een stage opvolgen of instaan voor een opleiding voor personen die tot de volgende doelgroepen behoren:

 • leerlingen of leerkrachten van het technisch en beroepssecundair onderwijs, zowel voltijds als in het kader van het deeltijds leren en werken;
 • werkzoekenden van minder dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen[1];
 • studenten uit het volwassenenonderwijs die jonger zijn dan 26 jaar;
 • leerlingen van minder dan 26 jaar die een door de bevoegde gemeenschap erkende opleiding volgen in het kader van overeenkomsten die respectievelijk worden gesloten met onderwijs- of vormingsinstellingen of met een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding (leerjongens, PFI, FPI, IBO, enz.);
 • werkzoekenden die een instapstage doorlopen[2].

In de Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap moeten de mentors een stage opvolgen of instaan voor een opleiding voor personen die tot de volgende doelgroepen behoren[3]:

 • een leerovereenkomst die wordt gesloten met toepassing van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst;
 • een leerovereenkomst die wordt gesloten met toepassing van de regelgeving betreffende de voortdurende vorming in de middenstand;
 • een leerovereenkomst die wordt gesloten met toepassing van de regelgeving tot oprichting van een stelsel voor opleiding in een bedrijf met het oog op de voorbereiding van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces;
 • een beroepsinlevingsovereenkomst[4].

Zijn dus uitgesloten van de doelgroepvermindering mentors:

 • de leerlingen voor wie de werkgever een Dimona moet doen, maar geen DmfA: IBU (=IBO), instapstage,… maar niet de beroepsinlevingsovereenkomst.
 • de opleidingen waarvoor geen aangifte vereist is (noch Dimona, noch DmfA), maar waarvoor wel een overeenkomst vereist is: stages in het secundair onderwijs, de sociale promotie,…

 


[1] Conform artikel 27,6° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

[2] Zoals bedoeld in artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. De instapstage werd in Brussel op 1 januari 2017 vervangen door de stage eerste werkervaring (‘First’).

[3] Artikel 68 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 25 april 2016.

[4] Vermeld in titel IV, hoofdstuk X, van de programmawet van 2 augustus 2002. Raadpleeg voor meer informatie onze fiche over de beroepsinlevingsovereenkomst in het dossier ‘Stage/Leertijd’ (Sociaal/Dossiers).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021