To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

Wat is de structurele vermindering?

De structurele vermindering is een maatregel tot vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid.

In het kader van de taxshift werd de structurele vermindering grondig hervormd, waardoor niet elke werknemer nog het recht op deze vermindering opent. De idee daarachter is dat nu de normale werkgeversbijdragen door de taxshift laag genoeg liggen, het niet meer nodig is ze op structurele wijze te verlagen om concurrentieel te blijven met de buurlanden.

Hoewel de vermindering dus niet meer “automatisch” aan elke werknemer wordt toegekend, zullen we gemakkelijkheidshalve de benaming structurele vermindering blijven gebruiken.

Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties. Het wordt met behulp van precieze wiskundige formules berekend.

De structurele vermindering geldt zowel voor arbeiders als bedienden voor zover ze volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. De vermindering wordt tijdens de volledige duur van de tewerkstelling toegekend. De werknemer moet bij aanwerving geen enkel specifiek statuut bezitten op het vlak van leeftijd, werkloosheid, scholing, ....

Naast de structurele vermindering kan de werkgever tegelijkertijd gedurende een aantal trimesters een forfaitaire kwartaalvermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen krijgen wanneer hij een werknemer in dienst neemt van wie het profiel beantwoordt aan dat van een doelgroep.

U kan gedetailleerde informatie over de doelgroepverminderingen terugvinden in de andere fiches van dit dossier "Tewerkstellingsmaatregelen".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022