To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten

Wat is een bedrijfsleider?

Het gaat uitsluitend om natuurlijke personen die:

    • of een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen;
    • of in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, buiten een arbeidsovereenkomst, uitoefenen[1].   

1ste categorie: vennootschapsmandatarissen of mandatarissen die gelijksoortige functies uitoefenen

Deze eerste categorie heeft betrekking op natuurlijke personen die een mandaat uitoefenen binnen rechtspersonen. Het gaat met name om:

  1. bestuurders van naamloze vennootschappen benoemd door algemene vergaderingen, vergaderingen van andere types vennootschappen, of als dusdanig aangewezen in hun statuten;
  2. bestuurders van andere Belgische of buitenlandse rechtspersonen die dezelfde prerogatieven uitoefenen als bestuurders van vennootschappen op aandelen[2];
  3. zaakvoerders van BVBA's benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur;
  4. vereffenaars belast met de tegeldemaking van het actief, met het aanzuiveren van het passief en met de verdeling van het surplus tussen de aandeelhouders en de vennoten;
  5. de natuurlijke personen die gelijksoortige functies uitoefenen als die van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar, namelijk zij die in de praktijk de juridische voorrechten ervan uitoefenen. De permanente vertegenwoordiger van een rechtspersoon die in een andere vennootschap wordt benoemd als bestuurder, zaakvoerder, lid van de Directieraad of van de raad van toezicht oefent volgens de Minister van Financiën, een gelijksoortige functie uit als degene die door een bedrijfsleider uitgeoefend wordt[3].

2de categorie: commerciële, financiële of technische directeuren of directeuren belast met het dagelijks bestuur

Het zijn de natuurlijke personen die in de vennootschap een leidende functie of activiteit van dagelijks bestuur van commerciële, financiële of technische aard uitoefenen en dit, op zelfstandige basis (dit wil zeggen buiten een arbeidsovereenkomst).

Aangezien de activiteit of de functie in de onderneming uitgeoefend moet worden, sluit dit in principe onafhankelijke externe consultants uit.  Deze handelen namelijk niet namens hun klant noch als leiders van de vennootschap en geven geen instructies aan de werknemers van de onderneming.[1] Artikel 32, lid 1 van het WIB 92.

[2] P. Bellen: "Administrateurs d'ASBL, dirigeant d'entreprise de la 1ère catégorie?", Actualités Fiscales nr. 26 van 6/8/2003, bl.2.

[3] Parlementaire vraag n° 39 van 14 januari 2009 van volksvertegenwoordiger J. Lejeune Kamer, Sessie 2008-2009 n° 46 p.28.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020