To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat is de structurele vermindering?

De structurele lastenvermindering is een maatregel tot vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid.  Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.  Het wordt met behulp van precieze wiskundige formules berekend.

De structurele lastenvermindering geldt zowel voor arbeiders als bedienden en dit tijdens de volledige duur van de tewerkstelling. De werknemer moet bij de aanwerving geen enkel specifiek statuut bezitten op het vlak van leeftijd, werkloosheid, scholing, ....

Als gevolg van de tax shift-maatregelen is de structurele vermindering geëvolueerd naar een steunmaatregel die gericht is op de lage en middenlonen[1].  De vermindering zal dus haar structurele karakter verliezen en niet meer 'automatisch' gelden voor iedereen.  Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze fiche over de structurele vermindering.  U vindt deze terug in dit dossier, onder het federale luik.

Profiel van de werkgever

Privésector

Publieke sector

Profiel van de werknemer

Volledig onderworpen werknemers

Opgedeeld in 3 categorieën

Voordelen[2]

Complement voor lage en middenlonen (< € 9.400,01/kwartaal voor categorie 1)

Voor categorie 1 werd zowel het basisbedrag als het supplement voor de hoge lonen afgeschaft, waardoor enkel werknemers met een laag of middenloon nog aanspraak maken op de vermindering

Gecorrigeerde pro rata voor deeltijders

Procedure

Geen enkele specifieke formaliteit vereist

 


[1] Toch voor wat de categorieën 1 en 3 betreft. Voor categorie 2, de werkgevers van de Sociale Maribel, heeft de structurele vermindering min of meer zijn oude vorm behouden.

[2] In dit overzicht bespreken we enkel de voordelen voor de werknemers van categorie 1. Voor de werknemers van categorieën 2 en 3 verwijzen we u naar onze fiche over de structurele vermindering.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021