To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Wie heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen in geval van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie?

De werknemer die geen of slechts een beperkt recht op vakantie heeft kan in geval van collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. 

Indien de werknemer enkele betaalde vakantiedagen heeft, moet hij deze wel eerst uitputten gedurende de sluiting van de onderneming alvorens hij aanspraak kan maken op uitkeringen voor het saldo van de sluitingsdagen.  Heeft de werknemer recht op jeugdvakantie of seniorvakantie, dan moet hij ook eerst deze dagen uitputten, alvorens hij uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid kan krijgen.  Volgens de RVA is de werknemer echter niet verplicht zijn aanvullende vakantie op te nemen in geval van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie.  Hij kan met andere woorden aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens collectieve sluiting, ook al zou hij deze sluitingsperiode met aanvullende vakantiedagen kunnen overbruggen[1].

Het VBO verduidelijkt wel dat de combinatie van deze systemen er niet toe mag leiden dat de werknemer jaarlijks meer dan 4 weken verlof zou kunnen genieten.

Voor meer informatie over de tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting en de formaliteiten die daarvoor vervuld moeten worden, verwijzen we u naar de fiche Tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting”.

 


[1] De reden hiervoor is dat de betaling voor de aanvullende vakantiedagen een voorschot uitmaakt op het dubbel vakantiegeld van het jaar nadien, waardoor de werknemer het jaar nadien dus minder vakantiegeld zou ontvangen, terwijl de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen geen invloed hebben op het bedrag van het vakantiegeld van het jaar nadien.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/01/2021