To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Enkele essentiële definities uit de internationale fiscaliteit

Vooraleer we dit specifieke statuut bespreken, moeten we eerst vertrouwd raken met een aantal begrippen uit de internationale fiscaliteit.

Dubbelbelastingverdrag (afgekort DBV)

Het Frans-Belgisch verdrag dat de specifieke bepalingen bevat voor de grensarbeiders is een voorbeeld van een dubbelbelastingverdrag.

Het gaat om internationale overeenkomsten die België met andere landen heeft gesloten met als doel enerzijds een dubbele belasting van de inkomsten tussen de twee verdragsluitende staten te vermijden (een eerste maal in de bronstaat, dat wil zeggen het werkland, bron van inkomsten, en een tweede maal in de woonstaat van de belastingplichtige) en anderzijds belastingontduiking te bestrijden (dat wil zeggen vermijden dat een inkomen afkomstig uit één van de verdragsluitende staten aan belasting zou ontsnappen).

Daarom bevat het verdrag de regels die bepalen of de woonstaat van de belastingplichtige of de bronstaat van de inkomsten de belastingen mag heffen (voor de inkomsten uit een werkzaamheid in loondienst gaat het meestal om het werkland).

Duurzaam tehuis

Het begrip duurzaam tehuis[1] verwijst naar de plaats waar de belastingplichtige gewoonlijk woont, in voorkomend geval met zijn/haar echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner en met de kinderen. De woning moet te allen tijde, op een onafgebroken wijze en niet enkel bij gelegenheid, tot de beschikking van de belastingplichtige staan; ze bevat alle voorzieningen die vereist zijn voor een permanente bewoning onder omstandigheden die toereikend zijn wat comfort betreft.

Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden bevindt het enig duurzaam tehuis zich, behoudens tegenbewijs, in de staat waar het gezin gevestigd is, dit wil zeggen de staat waar de echtgenoot/echtgenote of de wettelijk samenwonende partner gewoonlijk verblijft met de kinderen.

Woonstaat

De woonstaat is de verdragsluitende staat op wiens grondgebied de werknemer zijn duurzaam tehuis bezit, dat wil zeggen de plaats waar de werknemer gewoonlijk woont, in voorkomend geval met zijn/haar echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner en met de kinderen. Het is dus de plaats waarnaar hij terugkeert na elke beroepsmatige verplaatsing.

Voor de toepassing van de grensarbeidersregeling moet de werknemer zijn (enig) duurzaam tehuis gedurende het ganse belastbare tijdperk in deze Staat behouden hebben.

Bronstaat (werkland)

De bronstaat die vaak ook "de andere verdragsluitende Staat" wordt genoemd, is deze op wiens grondgebied de werknemer zijn economische beroepswerkzaamheid, bron van zijn (beroeps)inkomsten, uitoefent.

De belastingadministratie preciseert dat de plaats van de persoonlijke werkzaamheid, bron van zijn inkomsten, de plaats is waar hij de beroepswerkzaamheid daadwerkelijk uitoefent. Dat vereist dus onvermijdelijk een fysieke aanwezigheid van de werknemer op het grondgebied van die staat.

Voor de toepassing van het grensarbeidersstatuut moet de beroepswerkzaamheid in die staat worden uitgeoefend.[1] Artikel 3, a) van de instemmingswet.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020