To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Wat gebeurt er indien de vakantie samenvalt met een andere schorsing?

Wanneer de dagen jaarlijkse vakantie met andere dagen van inactiviteit samenvallen, moet de werkgever nagaan welke schorsingsoorzaak primeert.

Arbeidsongeschiktheid begint tijdens de jaarlijkse vakantie

Wordt de werknemer (bediende of arbeider) ziek tijdens zijn vakantie, dan dient hem geen gewaarborgd loon toegekend te worden, omdat zijn arbeidsovereenkomst reeds op grond van de jaarlijkse vakantie geschorst is. In deze hypothese is het dus de eerste oorzaak van schorsing van de arbeidsovereenkomst die primeert. De werknemer is met vakantie en kan dus niet als arbeidsongeschikt beschouwd worden. Hij kan de vakantiedagen die met zijn arbeidsongeschiktheid samenvielen, niet overdragen.

Is de werknemer na afloop van zijn vakantie nog steeds arbeidsongeschikt, dan kan hij wel op de uitbetaling van het gewaarborgd loon voor de resterende periode van gewaarborgd loon aanspraak maken.

Opmerking: In een arrest van 21 juni 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van betaalde jaarlijkse vakantie het recht heeft om deze jaarlijkse vakantie later op te nemen, voor zover ze samenvalt met de periode van arbeidsongeschiktheid. Klik hier voor meer info. Voorlopig werd onze wetgeving evenwel nog niet aan dit Europees arrest aangepast.

Arbeidsongeschiktheid begint vóór de jaarlijkse vakantie

In deze hypothese dient een onderscheid tussen arbeiders en bedienden én tussen individuele en collectieve vakantie gemaakt te worden.

Gaat het om een bediende die vóór zijn vakantie (individueel of collectief) ziek wordt of om een arbeider die vóór zijn individuele vakantie arbeidsongeschikt wordt, dan dient de werkgever het gewaarborgd loon te betalen en mogen de vakantiedagen die met arbeidsongeschiktheidsdagen samenvallen, overgedragen worden. Ook hier primeert de eerste oorzaak van schorsing.

Gaat het daarentegen om een arbeider die vóór een collectieve sluiting ziek wordt, dan is de werkgever er niet langer toe gehouden het gewaarborgd loon uit te betalen voor de ziektedagen die met de collectieve vakantiedagen samenvallen. Het ziekenfonds komt rechtstreeks tussen om die dagen te vergoeden. Was de arbeider immers niet ziek geweest, dan zou de werkgever hem ook geen loon verschuldigd geweest zijn vermits de vakantiedagen rechtstreeks door de bevoegde vakantiekas betaald worden. De met de ziektedagen samenvallende vakantiedagen mogen wel op een ander moment genomen worden.

Een feestdag valt in een periode van jaarlijkse vakantie

Valt een wettelijke feestdag of de vervangingsdag ervan tijdens een vakantieperiode, dan behoudt deze feestdag het karakter van een feestdag en moet hij als dusdanig verloond worden. Deze dag mag niet als vakantiedag beschouwd worden!

Andere schorsingsoorzaken

De wet voorziet dat bepaalde schorsingsoorzaken verplicht op jaarlijkse vakantie primeren:

  • De dagen van het zwangerschapsverlof
  • De dagen inhaalrust ten gevolge van een arbeidsduurvermindering
  • De dagen inhaalrust in toepassing van de wetgeving omtrent de arbeidsduur en de zondagsrust
  • De dagen van afwezigheid omwille van betaald educatief verlof.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022