To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Welke werknemers komen in aanmerking?

Principe

Elke werknemer die minstens aan één tak van de sociale zekerheid onderworpen is, kan voor de doelgroepvermindering in aanmerking komen.

De volgende werknemers komen niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering, aangezien ze helemaal niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn:

  • de werknemers die bepaalde prestaties verrichten in de socio-culturele sector op voorwaarde dat deze prestaties beperkt blijven tot 25 werkdagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
  • de werknemers die enkel op de dag van een sportmanifestatie worden tewerkgesteld door de organisatoren voor zover deze prestaties beperkt blijven tot 25 dagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
  • de arbeiders tewerkgesteld bij het aanleggen van hopplanten, het plukken van hop en tabak en het kuisen en sorteren van teenwilgen;
  • de studenten die werken in uitvoering van een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten en voor wie enkel solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn;
  • het huispersoneel waarvan de prestaties van intellectuele aard geen 8 uur per week overschrijden bij één of meer werkgevers;
  • de vrijwilligers.

De werknemers die niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal werknemers (jongeren tot 31 december van het jaar waarin ze 18 worden, dienstboden, ...) komen evenmin in aanmerking voor de doelgroepvermindering[1].

Opmerking: een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht op de doelgroepvermindering, maar aangezien er voor deze werknemers geen gewone socialezekerheidsbijdragen betaald worden, kan de werkgever voor hen in de praktijk geen vermindering toegekend krijgen[2].

Statuut van de werknemer

Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden. Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers. Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

[2] De RSZ heeft op zijn website gepreciseerd dat voor de doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" de indiensttredingsdatum van de eerste werknemer als datum van eerste aanwerving telt, zelfs als die eerste werknemer werd aangeworven in het kader van een flexi-job en zijn werkgever de vermindering dus niet kan genieten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021