To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Wanneer gaat het om een eerste werknemer?

Principe

De doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving is voorbehouden aan de nieuwe werkgever die:

  • hetzij voor het eerst een werknemer die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen is in dienst neemt, dat wil zeggen die uit hoofde van de tewerkstelling in dezelfde technische bedrijfseenheid van werknemers nog nooit aan de socialezekerheidswetgeving voor werknemers onderworpen geweest is[1];
  • hetzij gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van aanwerving voorafgaan, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren.

De eerste werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de aanwerving in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

Werknemers die uit de telling van het aantal werknemers uitgesloten worden

De volgende werknemers worden nooit meegeteld voor de berekening van het aantal werknemers:

  • de jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 jaar worden;
  • de leerlingen in het kader van het alternerend leren[2];
  • de dienstboden[3];
  • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector[4];
  • alle werknemers die niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn (jobstudenten voor wie de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn, …). Opgelet, flexi-jobwerknemers tellen wel mee.

Voor de volledigheid vermelden we eveneens dat uitzendkrachten en zelfstandigen die voor de werkgever prestaties leveren evenmin meegeteld worden. Beide categorieën zijn immers geen werknemers in de onderneming.

 


[1] Volgens de RSZ hebben de wettelijke bepalingen inzake de aanwerving van eerste werknemers enkel betrekking op werknemers die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Zo zal een buitenlandse werkgever die enkel werknemers tewerkstelt die aan de socialezekerheidswetgeving van een ander land onderworpen zijn van de doelgroepvermindering kunnen genieten voor de aanwerving van zijn eerste werknemer die in België onderworpen is.

[2] Zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

[3] Het gaat om de werknemer die, krachtens een arbeidsovereenkomst voor dienstboden, voornamelijk wordt tewerkgesteld voor het uitvoeren van huishoudelijke taken van fysische aard voor de behoeften van het gezin van de werkgever of van zijn familie.

[4] Het gaat om gelegenheidsarbeiders die tijdens dagen van intense activiteit tewerkgesteld worden (artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021