To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Hoe worden de gestorte bijdragen behandeld op sociaal en fiscaal vlak?

Een van de redenen waarom de aanvullende pensioenen zo populair zijn, is de gunstige sociale en fiscale behandeling in vergelijking met het “normale” loon waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn van ongeveer 35%(!).

Aanvullende pensioenen worden aanzien als een vorm van loonoptimalisatie, omdat de werknemer in vergelijking met brutoloon netto meer overhoudt en bovendien de kost voor de werkgever lager is.

   

 

Werkgeverstoelage

Werknemersbijdrage*

Inkomstenbelasting

Bij de werkgever:

Aftrekbaar[1] als beroepskost mits respecteren van de 80%-grens van de laatste normale bruto jaarbezoldiging

 

Bij de werknemer:

Vrijgesteld als sociaal voordeel[2]

Geeft recht op belastingsvermindering mits respecteren van de 80%-grens van de laatste normale bruto jaarbezoldiging

 

Andere heffingen

RSZ:

 8,86% op pensioenluik, geen op luik solidariteit

 

Wijninckx-bijdrage:

Bijzondere RSZ-bijdrage van 3% op het totale bedrag van de bijdragen

Geen RSZ-bijdragen

 

4,4% taks (niet verschuldigd bij sociale pensioenstelsels)

4,4% taks (niet verschuldigd bij sociale pensioenstelsels)

*Werknemersbijdragen zijn in principe niet verschuldigd, maar worden toch soms opgelegd door het pensioenreglement (document waarin alle regels met betrekking het vermeld staan) of zelfs vrijwillig gestort. Normalerwijze is het voor de werknemer immers gunstiger via deze weg te sparen dan via een klassieke spaarrekening, met als nadeel weliswaar dat de gestorte bedragen niet onmiddellijk opvraagbaar zijn.

 


[1] In de mate dat zijn niet meer bedragen dan 2.440 euro per kalenderjaar (inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020).

[2] Op voorwaarde dat, wanneer het een individuele toezegging betreft, bij de werkgever ook een collectieve toezegging bestaat die voor de werknemers of een bijzondere categorie ervan, op eenzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022