To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 3. Fiscale aspecten

Wordt er op het loon van een student bedrijfsvoorheffing afgehouden?

In principe moet op elke betaalde of toegekende bezoldiging verplicht bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Als uitzondering op die regel[1] is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging betaald of toegekend aan studenten van wie de tewerkstelling, in het kader van een schriftelijke studentenovereenkomst, geen 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar overschrijdt.

Deze uitzondering geldt enkel op voorwaarde dat voor die bezoldigingen geen socialezekerheidsbijdragen, behalve de verminderde bijdragen, verschuldigd zijn.  Concreet zal er dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn wanneer er eveneens geen gewone socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden.

Opgelet ! Als gevolg van de coronacrisis, werd een bijzondere regeling ingevoerd. Tijdens het kalenderjaar 2022 werd beslist om de uren die studenten in de zorg- en onderwijssector presteren van 1 januari tot 31 maart 2022 niet in rekening te brengen bij het 475 uren-contingent. Voor de studenten die in andere sectoren werken wordt er voor dat contingent geen rekening gehouden met maximaal 45 uur studentenarbeid tijdens de eerste drie maanden van 2022.

 


[1] Punt 2.22 van Bijlage III. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021