To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Mogelijke toekomstige wijzigingen…

Tenlasteneming van de kosten van een sociaal secretariaat: in afwachting

Naar het voorbeeld van wat al bestaat voor de aanwerving van een eerste werknemer[1] werd in 2007 in een programmawet opgenomen dat de administratiekosten die werkgevers, die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen die aan het geheel van de socialezekerheidsregelingen zijn onderworpen, aan een erkend sociaal secretariaat betalen, ten laste worden genomen door de RSZ[2].

Het principe van deze tegemoetkoming, de betrokken werknemerscategorieën, de modaliteiten, de bedragen en de periode waarin de tegemoetkoming wordt toegekend, moeten echter nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld en dit is tot op heden nog altijd niet gebeurd.

Vrijstelling van storting van bepaalde bijdragen: in afwachting

Voor werkgevers die ressorteren onder sectoren die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen die aan het geheel van de socialezekerheidsregelingen onderworpen zijn, kan een koninklijk besluit ook voorzien in:

  • een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van één of meer basisbijdragen[3];
  • een vrijstelling van betaling van de bijdrage van 0,10% voor de risicogroepen[4];
  • een vrijstelling van betaling van de bijdrage van 0,05% voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen[5] ;
  • een vrijstelling van betaling van de bijdrage van 0,04% voor betaald educatief verlof;
  • een afschaffing of een beperking van de minimumdrempel van prestaties die is vereist om recht te hebben op de structurele vermindering[6].

De werknemerscategorieën waarop deze maatregelen betrekking hebben, moeten bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Hoewel de inwerkingtreding van deze bepalingen werd vastgesteld op 1 april 2007, zijn ze in de praktijk dus niet van toepassing, omdat er tot op heden hierover nog geen koninklijke besluiten werden goedgekeurd.

 


[1] Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 345.

[2] Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3de uitgave.

[3] Wet van 27 juni 1969, artikel 17.

[4] Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 188.

[5] Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 192.

[6] Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 332.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019