To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoe wordt een regularisatie berekend?

In geval de hoofdvakantie nog niet opgenomen werd

De regularisatie gebeurt door van de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld dat de werkgever aan de werknemer betaalt, het bedrag aan vertrekvakantiegeld dat de werknemer reeds ontvangen heeft, af te trekken.

Opgelet, voor deze aftrek geldt wel een beperking! De werkgever mag namelijk niet meer aftrekken dan wat hij aan de werknemer aan vertrekvakantiegeld verschuldigd geweest zou zijn op basis van zijn huidig loon. Het is immers niet de bedoeling van een regularisatie dat de werkgever er winst op maakt. Met andere woorden, indien het huidig loon van de werknemer lager ligt dan het loon dat hij tijdens het voorbije jaar verdiende, en het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat de werkgever aan de bediende zou hebben moeten betalen dus lager ligt dan het bedrag dat op het vakantieattest vermeld staat, moet de aftrek van het vertrekvakantiegeld beperkt worden tot het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat volgens het huidig loon verschuldigd geweest zou zijn.

Cijfervoorbeeld

Een werknemer werd ontslagen op 31 december. Hij verdiende bij zijn vorige werkgever 2.500 euro per maand en had geen recht op een eindejaarspremie. Hij treedt in dienst bij een nieuwe werkgever op 1 januari en verdient 2.000 euro.

1/ Zijn vertrekvakantiegeld bedraagt:

2.500 euro x 12 x 15,34% = 4.602 euro

2/ Het vakantiegeld op basis van zijn huidig loon bedraagt:

2.000 euro x 12 x 15,34% = 3.681,60 euro

3/ Som van maandloon en dubbel vakantiegeld (92%) - beperkt vertrekvakantiegeld:

(2.000 euro + 1.840 euro) - 3.681,60 euro

4/ De werknemer zal tijdens deze maand dus een bedrag van 158,4 euro ontvangen.

In geval de hoofdvakantie reeds opgenomen werd

De regularisatie gebeurt door in de maand waarin de werknemer zijn resterende vakantiedagen opneemt en hiervoor enkel vakantiegeld ontvangt, het bedrag aan (enkel) vertrekvakantiegeld dat hem door zijn vorige werkgever uitbetaald werd, van zijn maandloon af te trekken.

Ook hier is de beperking van toepassing en mag de werkgever niet meer aftrekken dan wat hij zelf aan vertrekvakantiegeld verschuldigd zou zijn geweest op basis van het huidig loon.

Cijfervoorbeeld

De werknemer werd ontslagen op 31 augustus. Op dat moment had hij reeds 15 vakantiedagen opgenomen. Hij verdiende bij zijn vorige werkgever 2.500 euro per maand en had geen recht op een eindejaarspremie. Hij treedt in dienst bij de nieuwe werkgever op 1 oktober en verdient 2.000 euro. In de maand november neemt hij zijn resterende 5 vakantiedagen op.

1/ Zijn vertrekvakantiegeld bedraagt:

2.500 euro x 12 x 7,67% x 5/20 = 575,25 euro

2/ Het vakantiegeld op basis van zijn huidig loon bedraagt:

2.000 euro x 12 x 7,67% x 5/20 = 460,20 euro

3/ Maandloon - beperkt vertrekvakantiegeld:

2.000 euro - 460,20 euro

4/ De werknemer zal tijdens deze maand dus een bedrag van 1.539,80 euro ontvangen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020