To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

De borgtocht of waarborg

De borgtocht[1] of waarborg is een som geld die de werknemer op een bankrekening vastzet om de werkgever de goede uitvoering van zijn arbeidsprestaties letterlijk te waarborgen.

Toegelaten borgstelling

 

Belangrijke opmerking vooraf: de hieronder beschreven bepalingen zijn suppletief. Ze gelden enkel indien in de sector of de onderneming geen eigen regels vastgesteld zijn via een collectieve arbeidsovereenkomst.

Een borgtocht is alleen mogelijk via een bijzonder beding en kan enkel van toepassing zijn op bepaalde werknemerscategorieën: de handelsvertegenwoordiger, de filiaalhouder van een bijkantoor, de handelsagent die een buitenlandse onderneming in België vertegenwoordigt, de kassiers verbonden aan een boekhoudkundige dienst of de depothouder. Bovendien moeten die werknemers goederen van de werkgever ter waarde van minstens één maand loon onder hun hoede hebben. De omvang van de voorraden, goederen, sommen of waarden moet schriftelijk bepaald worden op het ogenblik van de vestiging van de borgsom.

De borgtocht mag niet meer bedragen dan 1 maand loon of 3 maanden loon, naargelang het jaarloon van de werknemer niet hoger of hoger is dan 41.739,18 euro[2]. Het bedrag van de borgtocht mag éénmaal per jaar aangepast worden. Deze aanpassing kan zowel op initiatief van de werkgever als van de werknemer gebeuren.

De betaling van de borgtocht gebeurt in principe via inhoudingen op het loon van de werknemer, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Als uitzondering op deze regel mag de werkgever bij de aanwerving van de werknemer evenwel reeds een bedrag als borg vragen dat 1 maand loon niet mag overschrijden. Het van de werknemer ontvangen geld moet door de werkgever in bewaring gegeven worden bij een bankinstelling. Hierbij moeten specifieke regels nageleefd worden.

Opmerking: voor werknemers die met een variabel loon betaald worden, gelden enkele bijzondere regels. Voor meer informatie hierover kan u uw Legal advisor raadplegen.

Verboden borgstelling

 

De werkgever mag als voorwaarde voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst niet de verplichting voor de werknemer opleggen om, onder welke vorm dan ook, roerende effecten zoals obligaties, aandelen, deelbewijzen of participaties aan te kopen erop in te schrijven of uit te wisselen of intrestaandelen te storten of geldsommen te overhandigen uit andere hoofde dan de borgstelling van de werknemer[3].

Elk andersluidend beding is nietig.

Bij overtreding is de werkgever ertoe gehouden om de werknemer de onrechtmatig van deze laatste geëiste sommen uit te betalen, verhoogd met 10% alsook de intresten tegen wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de afgifte of de betaling door de werknemer. De rechter kan een hogere schadevergoeding toekennen indien de werknemer het bestaan en de omvang van de door hem geleden schade kan aantonen.

 


[1] Artikel 23 van de wet van 3 juli 1978 en CAO nr. 41 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, zoals gewijzigd door CAO nr. 41bis van 13 april 2016.

[2] Bedrag geldig in 2018. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor de geïndexeerde bedragen verwijzen we u naar onze Sociolist.

[3] Dit verbod geldt ook tussen patroon en leerling.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019