To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Wat met het arbeidsreglement?

Het uitzendbureau moet een arbeidsreglement overhandigen aan haar uitzendkracht(en), voor aanvang van de arbeidsprestaties bij de gebruiker.

Verplicht model

Er moet worden gebruik gemaakt van het verplichte model van arbeidsreglement. Dit model bevat alle verplichte vermeldingen die door de wet worden opgelegd[1] alsook deze die verband houden met de reglementering met betrekking tot de preventie van psychosociale risico’s op het werk (stress, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag,…)[2].

Aanvullende vermeldingen mogen worden toegevoegd, voor zover rekening wordt gehouden met de plaats van het arbeidsreglement in de hiërarchie van de sociaalrechtelijke rechtsbronnen. 

Dit betekent concreet dat dit reglement niet mag afwijken van de regels die door een wet of een cao worden voorgeschreven. Ook de bepalingen van een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst hebben voorrang op het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement bevindt zich daarentegen hoger in de bronnenhiërarchie dan het gebruik en de suppletieve bepalingen van de wet.

Afwijkingen mogelijk?

In principe moeten de uitzendondernemingen het vastgestelde model naleven. In een beperkt aantal gevallen zijn echter afwijkingen mogelijk op voorwaarde dat de Commissie van goede diensten voor uitzendkrachten wordt ingelicht[3].

De informatie kan via het volgend e-mailadres worden verstuurd, dat vanaf 1 september actief zal zijn: info@cgd-cbo.be.

De artikels waarvan kan worden afgeweken, zijn:

  • artikel 8 - betaling van het loon
  • artikel 12 - terugbetaling van onterecht ontvangen bedragen
  • artikel 13 - andere ziekte of ongeval dan een arbeidsongeval
  • artikel 20 - aansprakelijkheden
  • artikel 23 - persoonlijke inlichtingen
  • artikel 32 - dringende redenen en sancties

In datzelfde kader verduidelijken de sociale partners dat rekening moet worden gehouden met de hiërarchie van de rechtsbronnen en meer bepaald met een reeks van wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken[4].

U vindt het nieuwe model van arbeidsreglement in onze rubriek Sectoraal (kies onder de ‘Paritaire comités’ het PC nr. 322).

Bijlage over de definitieve loonafrekening

In een bijlage bij het arbeidsreglement moet de loonafrekening duidelijk worden uiteengezet.

 


[1] Het gaat om de wet van 8 april 1965 tot invoering van de arbeidsreglementen.

[2] Raadpleeg voor meer informatie onze fiche ‘Preventie van psychosociale risico’s op het werk’ in de rubriek Sociaal/Info+.

[3] Dit moet gebeuren binnen de maand die volgt op het einde van de termijnen die de wet betreffende de arbeidsreglementen oplegt.  Aangezien de Commissie enkel moet worden ingelicht, is geen goedkeuring van die Commissie vereist.

[4] Het gaat om artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de betaling van het loon, artikel 23 van diezelfde wet betreffende de terugbetaling van onverschuldigd ontvangen bedragen, artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende een andere ziekte of ongeval dan een arbeidsongeval en de artikelen 18 en 19 van die wet betreffende de aansprakelijkheid van de werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021