To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loon> 2. Het bedrag van het loon

Een bijzonder geval: de werknemers betaald met fooien en bedieningsgeld

Sommige werknemers krijgen bij het uitoefenen van hun functie regelmatig fooien toegestopt van de klanten die ze bedienen. Deze fooien maken ook deel uit van het loon. In sommige gevallen is het zelfs toegelaten dat deze werknemers louter betaald worden met fooien of bedieningsgeld.

Ook de RSZ heeft hiervoor een speciaal regime voor uitgewerkt, het forfaitair dagloon. Het systeem is wel beperkt tot een aantal functies, bepaald door een ministerieel besluit[1]. Het gaat over een aantal functies in de horeca, maar het systeem kan ook toegepast worden op de zogenaamde aangestelde toiletten die niet onder de horecasector ressorteren.

De werknemers die met fooien betaald worden, maar geen functie uitoefenen die op de lijst van het ministerieel besluit staat, betalen socialezekerheidsbijdragen op hun werkelijk loon.

Systeem van dienstpercentage in de horeca

Het bedieningspersoneel dat aan dienstpercentage wordt betaald, krijgt een percentage van de omzet van zijn werkgever. Het percentage bedraagt minimum 16% berekend op de verkoopprijs, exclusief BTW en dienst (en overnachtingstaks voor de hotels).

Er bestaat een busstelsel in de sector dat het dienstpercentage verdeeld tussen de werknemers die deelgenomen hebben aan de dienst. De verdeling gebeurt via een verdeelsleutel volgens functie, vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Indien dit busstelsel (ook "tronc" genaamd) wordt toegepast in de onderneming, moet dit worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Socialezekerheidsbijdragen op forfaitaire daglonen

Voor de werknemers die met fooien worden betaald, worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait, vastgelegd door de RSZ. Er wordt dus geen rekening gehouden met het werkelijke bedrag van het dienstpercentage. Dit forfaitaire dagloon wordt ook toegepast voor de aangestelde toiletten (zowel binnen als buiten de horecasector).

Dit forfait geldt enkel voor de functies opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit. Het actuele bedrag van deze forfaitaire daglonen kan u hier raadplegen.

Voor de deeltijdse werknemers worden de forfaitaire daglonen berekend volgens het proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat de forfaits verminderd worden volgens de verhouding van hun arbeidsregeling tot een voltijdse arbeidsregeling.[1] Ministerieel besluit van 23 april 2010, Belgisch Staatsblad van 30 april 2010, 2de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/01/2021