To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Vervanging van een vaste werknemer

Principe

Wanneer een vaste werknemer vervangen wordt door een uitzendkracht, moeten de hiernavolgende basisprincipes nageleefd worden:

Zelfde categorie

De uitzendkracht moet behoren tot dezelfde beroepscategorie als de vaste werknemer. Met beroepscategorie wordt enkel bedoeld de categorie van arbeiders en de categorie van bedienden. Een vaste werknemer-bediende moet vervangen worden door een uitzendkracht-bediende en een vaste werknemer-arbeider moet vervangen worden door een uitzendkracht-arbeider.

Arbeidsregeling

De arbeidsregeling van de uitzendkracht mag de arbeidsregeling van de vaste werknemer niet overschrijden. De arbeidsregeling van de uitzendkracht mag wel lager liggen dan die van de te vervangen vaste werknemer.

Voorbeelden:

    • De vaste werknemer werkt 4/5de van een voltijdse arbeidsregeling. De uitzendkracht die hem zal vervangen kan maximum 4/5de werken, niet voltijds;
    • De vaste werknemer werkt voltijds. Hij kan vervangen worden door twee uitzendkrachten die elk halftijds werken;
    • De vaste werknemer werkt 4/5de van een voltijdse arbeidsregeling. Het is mogelijk deze werknemer te vervangen door een uitzendkracht die slechts halftijds werkt.
Overlap

Een beperkte overlapping wordt toegestaan om de uitzendkracht toe te laten zich in te werken.

Voorbeeld: Een vaste werknemer gaat met voltijds tijdskrediet vanaf 1 december voor een periode van 1 jaar. De uitzendkracht kan zijn opdracht aanvangen op 25 november.

De vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is

Alle schorsingen

Er bestaat geen limitatieve lijst van schorsingsgevallen zodat in principe alle gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer aanleiding kunnen geven tot vervanging door een uitzendkracht. Voorbeelden: ziekte, arbeidsongeval, educatief verlof, verlof zonder wedde, thematische verloven, tijdskrediet, zwangerschapsverlof, verlof om dwingende redenen, klein verlet, vakantie, inhaalrustdagen, …

Modaliteiten

De vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst wordt door een uitzendkracht is toegestaan voor de duur van de schorsing zonder enige tijdsbeperking. De gebruiker noch het uitzendbureau moet een welbepaalde procedure naleven of enige toestemming van wie dan ook vragen.

Specifieke regels voor bouwbedrijven

In de bouwsector gelden specifieke modaliteiten voor uitzendarbeid in het geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer. Voor meer informatie, raadpleeg onze rubriek Sectoraal/Paritaire comités, selecteer het paritair comité nr. 124 en raadpleeg het trefwoord "Uitzendkrachten".

De vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd wordt

Beëindiging met opzegtermijn of om dringende reden

Indien een uitzendkracht wordt tewerkgesteld ter vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd werd om dringende reden of met een opzegtermijn, kan de gebruiker gedurende maximum 6 maanden een beroep doen op een uitzendkracht. Deze termijn gaat in op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een verlenging met een tweede periode van 6 maanden is evenwel mogelijk.

In het geval een vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet de gebruiker de voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging vragen en binnen de 3 werkdagen na de ontvangst van de toestemming moet hij deze toestemming overmaken aan de bevoegde Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten.

Heeft de gebruiker geen vakbondsafvaardiging, dan moet enkel het uitzendbureau informatie overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (www.foodsinterim.be).

Opgelet echter! De overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker kan voorzien dat het de gebruiker is die deze informatie aan het Sociaal Fonds dient te bezorgen.

Andere vormen van beëindiging

Wordt een uitzendkracht tewerkgesteld ter vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst anders werd beëindigd dan om dringende reden of met een opzegtermijn, dan kan de gebruiker gedurende maximum 6 maanden een beroep doen op een uitzendkracht. Deze termijn gaat in op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook hier is een verlenging met een tweede periode van 6 maanden mogelijk.

Voor de eerste periode van 6 maanden moet de gebruiker geen enkele procedure volgen noch enige toestemming vragen. Voor de verlenging moet hij de procedure volgen zoals voorzien in geval van beëindiging met opzegtermijn of om dringende reden.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een werkloze met een bedrijfstoeslag moet in principe vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze.

De vervanger mag niet het statuut van uitzendkracht hebben. Wel is het mogelijk de werkloze met bedrijfstoeslag te laten vervangen door een persoon die tevoren als uitzendkracht aan de slag was in hetzelfde bedrijf, voor zover hij als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze beschouwd kan worden. Op het ogenblik dat hij evenwel als vervanger voor de werkloze met bedrijfstoeslag wordt aangeduid, moet hij met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeworven worden door de gebruiker.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021