To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 4. De Europese of aanvullende vakantie

Een activiteit aanvatten of hervatten in dienst van één of meerdere werkgevers

Aanvatten van een activiteit

Onder "aanvatten van een activiteit" moet worden verstaan, de situatie van een werknemer die voor het eerst wordt tewerkgesteld bij een of meerdere werkgevers in het algemeen werknemersstelsel, en dat tot wanneer de werknemer 4 weken vakantie heeft kunnen genieten, in verhouding tot zijn arbeidsstelsel op het tijdstip waarop hij zijn vakantiedagen opneemt. De aanvatting van een activiteit loopt tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk deze aanvatting heeft plaatsgevonden.

Het gaat bijvoorbeeld om een werknemer die overstapt van het statuut van zelfstandige naar het statuut van werknemer.

Hervatten van een activiteit

De "normale" hervatting

Onder "hervatting van activiteit" moet elke activiteit worden verstaan van een werknemer die, vóór de hervatting van de activiteit:

 • volledig werkloos was[1];
 • arbeidsongeschikt was[2];
 • recht had op vertrekvakantiegeld[3] wegens:
  • het einde van zijn arbeidsovereenkomst;
  • een oproeping onder de wapens;
  • het begin van een volledige schorsing van zijn arbeidsprestaties in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet (cao nr. 77bis of cao nr. 103);
 • onbetaald verlof heeft opgenomen[4];
 • ouderschapsverlof heeft opgenomen[5].

De hervatting van een activiteit loopt tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk deze hervatting heeft plaatsgevonden.

De hervatting van deeltijders

Wordt ook beschouwd als een werknemer die een activiteit hervat, de deeltijdse werknemer die:

 • overschakelt naar een voltijds arbeidsstelsel tijdens het vakantiejaar;

 • tijdens het vakantiejaar, zijn arbeidsstelsel verhoogt met ten minste 20% van een voltijds arbeidsstelsel ten opzichte van het gemiddelde van zijn arbeidsstelsel(s) tijdens het vakantiedienstjaar. Opgelet! Deze regel geldt voor de toegang tot het stelsel van de aanvullende vakantie van de werknemers voor wie de berekening van de duur van de vakantie ten opzichte van zijn arbeidsstelsel tijdens het vakantiedienstjaar leidt tot een tekort van ten minste vier dagen vakantie om aanspraak te kunnen maken op vier weken vakantie.[1] Werknemer bedoeld in artikel 27, 1°, a) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

[2] Werknemer bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en de uitvoeringsbesluiten ervan, en dit voor de dagen arbeidsonderbreking die niet gelijkgesteld zijn met dagen normale werkelijke arbeid.

[3] Het gaat om de situaties bedoeld in artikel 46, §1 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967. Opgelet! Hier is geen sprake van de vermindering van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, die eveneens aanleiding geeft tot de betaling van vertrekvakantiegeld.

[4] Schorsing van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 48 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

[5] Zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 (zowel voltijds als deeltijds (halftijds of 1/5) ouderschapsverlof.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020