To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Welke aanvragen zijn uitgesloten?

Zullen onder andere worden verworpen (meer bepaald onontvankelijk worden verklaard)[1]:

  • aanvragen betreffende de berekening, de betaling en de inning van belastingen zullen worden geweigerd, wanneer zij betrekking op reeds uitgevoerde verrichtingen;
  • aanvragen waarvoor een ruling niet aangewezen is of zonder uitwerking is wegens de aard van de wettelijke bepalingen waarvan de belastingplichtige de toepassing vraagt;
  • aanvragen die betrekking hebben op, enerzijds, situaties of verrichtingen die op fiscaal vlak reeds gevolgen hebben en, anderzijds, verrichtingen in verband waarmee het fiscaal of gerechtelijk beroep in onderzoek is.

Voor de inkomstenbelastingen in het bijzonder kan geen ruling worden gegeven wanneer:

  • de beschreven verrichting of situatie geheel of ten dele betrekking heeft op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;
  • de beschreven verrichting of situatie geen economische grond heeft in België.

 


[1] Voor de volledige opgave van de redenen van onontvankelijkheid, zie het koninklijk besluit van 17 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021