To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Buitenlandse werknemers> 2. De illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen

Lees eerst even dit…

Buitenlandse werknemers in het algemeen

De werkgever die een buitenlandse werknemer[1] in België wil tewerkstellen, moet op voorhand een arbeids-/gecombineerde vergunning voor bepaalde duur aanvragen. Deze verplichting geldt niet als de werknemer op basis van zijn verblijf over een vrijstelling voor de arbeids-/gecombineerde vergunning beschikt..

Om arbeidsprestaties in België te mogen verrichten, moet de buitenlandse werknemer in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel. De mogelijkheid om te werken eindigt immers wanneer de houder ervan zijn recht op verblijf verliest.

Voor meer informatie, raadpleeg de andere fiches Buitenlandse werknemers (1a en 1b).

Buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van een land dat niet tot de Europese Unie behoort

Daarnaast zijn er enkele specifieke bepalingen in werking getreden die de illegale tewerkstelling van werknemers nog minder aantrekkelijk maken[2]. Deze bepalingen hebben meer bepaald betrekking op buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie of dat niet onder het Schengenakkoord valt.

Door deze bepalingen werden de volgende zaken ingevoerd:

  • enkele specifieke verplichtingen ten laste van de werkgever die onderdanen van derde landen tewerkstelt. De werkgever zal onder meer moeten nagaan of de werknemer die hij wil aanwerven in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning en er een kopie van bewaren;
  • een mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid dat van toepassing wordt als de werkgever van een onderdaan uit een derde land het verschuldigde loon niet betaalt;
  • nieuwe sancties in het Sociaal Strafwetboek wanneer deze nieuwe verplichtingen niet worden nageleefd.

In deze fiche gaan we uitgebreid op deze maatregelen in.

 


[1] Onder buitenlandse werknemer verstaat men een werknemer die niet de Belgische nationaliteit heeft.

[2] Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021