To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Ernstig arbeidsongeval

Wat is een ernstig arbeidsongeval?

Als ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd:

1° een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood

OF

2° een arbeidsongeval waarvan het gebeuren direct in verband staat met:

· OFWEL een afwijkende gebeurtenis uit bijlage 1 van het K.B.
· OFWEL een voorwerp uit bijlage 2 van het K.B.

EN dat aanleiding heeft gegeven tot:

· OFWEL een blijvend letsel
· OFWEL een tijdelijk letsel uit bijlage 3 van het K.B.

Ongevallen op de weg van en naar het werk vallen buiten de definitie.

Bijlage 1

Een van volgende afwijkende gebeurtenissen:

· afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19);
· afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29);
· breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39);
· verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (codes 40 tot 44);
· vallen van personen van hoogte (code 51);
· gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63).

Bijlage 2

Een of meer van volgende betrokken voorwerpen:

· steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99);
· graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (bedoeld door de codes 03.01, 03.02 en 03.03);
· installaties (codes 04.00 tot 04.99);
· machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99);
· systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11);
· voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99);
· chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03);
· veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99);
· wapens (code 17.05);
· dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Bijlage 3

Een of meer van volgende tijdelijke letsels:

· vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013);
· botbreuken (codes 020 tot 029);
· traumatische amputaties (verlies van ledematen - code 040);
· afzettingen (code 041);
· schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053);
· schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054);
· brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069);
· acute vergiftigingen (codes 071 en 079);
· verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089);
· effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102).

SECUREX Verzekeringskas Arbeidsongevallen 01/07/2014