To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kosten eigen aan de werkgever

Enkele aandachtspunten

Het sociaal aspect versus het fiscaal aspect

Er zijn nog steeds verschillen tussen de fiscale en de sociale wetgeving. Dit probleem is nadelig voor de rechtszekerheid. Een forfait dat door de fiscus wordt aanvaard, zal immers niet altijd door de RSZ worden aanvaard, en vice versa.

De RSZ stelt in zijn administratieve instructies bijvoorbeeld een tabel over de terugbetaling van kosten ter beschikking met een beschrijving van de verschillende posten waarvoor de dienst een forfaitaire raming aanvaardt, samen met de bedragen en toepassingsvoorwaarden. De fiscus is niet gebonden door deze forfaits[1] en kan dus een ander standpunt innemen.

Dit belet niet dat verschillende inspanningen worden gedaan om de forfaitaire bedragen van de fiscus en de RSZ te harmoniseren. In dit verband stellen we vast dat de FOD Financiën steeds vaker verwijst naar de (maximum-)forfaits die door de RSZ worden aanvaard. Deze zijn over het algemeen lager dan de forfaits die tot nu toe door de FOD Financiën worden aanvaard[2].

Onder de volgende vraag vindt u een vergelijkende tabel van de sociale en fiscale behandeling van bepaalde uitgaven. 

Terugbetaling van eigen kosten versus vrijgestelde bedragen

Tot slot vestigen wij uw aandacht op het feit dat de terugbetaling van eigen kosten niet mag worden verward met bepaalde bedragen die op sociaal en fiscaal vlak van het loonbegrip zijn uitgesloten.

Deze bedragen resulteren immers niet uit een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever maar zijn in principe loon. Volgens een specifieke regelgeving zijn er geen socialezekerheidsbijdragen of belastingen op verschuldigd als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Voorbeelden hiervan zijn maaltijdcheques, ecocheques, de innovatiepremie, ... Meer informatie over deze voordelen vindt u in ons dossier Loon.

 


[1] Aangezien de fiscus deze forfaitaire bedragen niet automatisch aanvaardt, moeten ze op de belastingfiche worden vermeld onder ‘forfaits andere criteria’, tenzij ze het voorwerp hebben uitgemaakt van een ruling of de werkgever ze kan rechtvaardigen op basis van ernstige criteria.

[2] Opgelet: er kunnen hogere kosten eigen aan de werkgever worden toegepast voor zover de werkgever het bedrag ervan verantwoordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2022